Oprocentowanie pomostowe – klauzula uznana za niedozwoloną

Klauzula, która zastrzega pobieranie wyższego oprocentowania po wpisie hipoteki a przed powiadomieniem banku o tym fakcie, została uznana za niedozwolone postanowienie umowne wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 6 sierpnia 2009 r. (XVII AmC 512/09).

house-insurance-419058_1280
Podobne orzeczenie zapadło w prawomocnym orzeczeniu zasądzające zwrot nadpłaconej prowizji m.in. 30.12.2013 w Piotrkowie Trybunalskim (II Ca 797/13). Z uzasadnienia tego wyroku wynika, że postanowienie dotyczące podwyższenia prowizji, należnej bankowi, za okres od uzyskania przez bank zabezpieczenia kredytu w postaci hipoteki, do czasu przedstawienia przez kredytobiorców odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki, kształtuje obowiązki kredytobiorców w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając ich interesy. Zatem uiszczona przez kredytobiorcę kwota z tytułu podwyższonej prowizji za jest świadczeniem nienależnym ( art. 410 § 2 kc) i podlega zwrotowi.
Najwyższy czas na sprawdzenie własnej umowy kredytowej!

Dodaj komentarz