Bankowy tytuł egzekucyjny. Frankowiczu, jak się obronić przed BTE?

bankowy tytuł egzekucyjny

Frankowiczu”, jak obronić się przed BTE??

Sąd może pozbawić wykonalności bankowy tytuł wykonawczy!

Od 1 sierpnia 2016 r. Sądy nie mogą skutecznie nadawać Bankowym Tytułom Egzekucyjnym klauzul wykonalności, bowiem w tym dniu wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 roku (sygn. akt: P 45/12) uchylający z obowiązującego porządku prawnego przepisy art. 96 i 97 prawa bankowego, które uprawniały banki do wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych.

Link do wyroku Trybunału Konstytucyjnego znajdziesz TU

Pamiętaj jednak, że BTE, które uzyskały klauzulę wykonalności przed 1 sierpnia 2016 r., nadal pozostają skuteczne.

Jeżeli Twojemu Bankowemu Tytułowi Egzekucyjnemu została nadana skutecznie klauzula wykonalności możesz wystąpić do Sądu z powództwem przeciwegzekucyjnym.

Zadaniem tego środka jest umożliwienie kredytobiorcy obrony przed przymusowym wykonaniem tytułu wykonawczego w drodze egzekucji sądowej.

 1. Co to jest powództwo przeciwegzekucyjne??

To taki rodzaj powództwa, w którym dłużnik- czyli najczęściej TY przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności – w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym.

W powództwie tym możesz skutecznie podnieść zarzuty dotyczące wierzytelności Banku objętej bankowym tytułem egzekucyjnym zaopatrzonym w sądową klauzulę wykonalności. Dotyczy to także istnienia odpowiedniej struktury zadłużenia (np. wysokości głównej sumy kredytu, odsetek i ich postaci).

 1. Jakie zarzuty możesz podnieść:

 • Zarzut nieprawidłowego wypowiedzenia umowy kredytowej (nadanie oświadczenia o wypowiedzeniu na błędny adres – inny niż Twój aktualny adres zamieszkania).

 • Zarzut niewymagalności roszczenia – gdyż bankowy tytuł egzekucyjny mógł być wystawiony tylko wówczas, gdy bankowi przysługiwała wymagalna wierzytelność wynikająca bezpośrednio z czynności bankowej. Wystawienie dokumentu
  z nieprawdziwym oświadczeniem banku w zakresie wymagalności roszczenia jest sprzeczne z przepisem art. 96 ust. 2 prawo bankowe, a co za tym idzie czynność prawna banku zgodnie z 
  art. 58 k.c. jest nieważna i w konsekwencji brak jest podstawy prawnej do nadania wadliwe wystawionemu dokumentowi klauzuli wykonalności. Dokument taki nie posiada cech bankowego tytułu egzekucyjnego.

 • Zarzut niewłaściwego określenia struktury zadłużenia kredytowego
  w bankowym tytule egzekucyjnym, gdy w umowie kredytowej znajdują się niedozwolone postanowienia określające sposób wypłaty i spłaty kredytu.

 • Zarzut nieistnienia roszczenia banku – w skrócie, gdy nie masz długu w stosunku do banku.

 • Zarzut istnienia roszczenia w mniejszej wysokości gdy Twój dług opiewa na inną kwotę niż ta, której żąda bank w bankowym tytule egzekucyjnym.

 • Zarzuty związane z nieważnością umowy kredytowej.

 1. Co na to Sądy?

W Sądach zapadają liczne wyroki pozbawiające bankowego tytułu wykonawczego klauzuli wykonalności w procesach dotyczących długów związanych z kredytami „frankowymi”.

W tych sprawach bankowe tytuły egzekucyjne były najczęściej wystawiane na wygórowane kwoty uzyskane na skutek przeliczeń indeksacyjnych, denominacyjnych opartych o klauzule niedozwolone znajdujących się w umowach kredytowych, a te nie wiążą kredytobiorców
z mocy samego prawa.

Oznacza to dla Ciebie tyle, że kwota rzekomego zadłużenia względem banku, którą ten wskazał w tytule jest nieprawidłowa.

Podobne wyroki zapadły np.:

 • W Sądzie Okręgowym w Warszawie sygn. XXV C 272/16, Wyrok z dnia 7 listopada 2017 roku.

http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/content.pdffile/$002fneurocourt$002fpublished$002f15$002f450500$002f0007503$002fC$002f2016$002f000272$002f154505000007503_XXV_C_000272_2016_Uz_2017-12-04_00

 • Sąd Najwyższy sąd oddalił skargę kasacyjną mBank w sprawie pozbawienia wykonalności Bankowego Tytułu Egzekucyjnego, Wyrok z dnia 8 września 2016 (sygn. akt II CSK 750/15).

https://www.bankowebezprawie.pl/mbank-wyrok-sadu-najwyzszego-bte/

Dodaj komentarz