Zasady świadczenia usług

Warunki współpracy ustalamy z każdym Klientem indywidualnie, dlatego w pierwszym kroku prosimy o kontakt z Kancelarią w celu ustalenia terminu spotkania. Pozwoli nam ono zapoznać się z sytuacją oraz uzgodnić sposób rozliczania.

Wysokość wynagrodzenia, uzależniona jest od wielu czynników (m.in. nakładu pracy niezbędnego do prawidłowego wykonania zleconych czynności), dlatego proponujemy naszym Klientom jedną z czterech metod rozliczania:

SYSTEM GODZINOWY

Wynagrodzenie stanowi iloczyn godzin poświęconych na wykonanie zleconego zadania i ustalonej (z wyprzedzeniem) stawki godzinowej.

WYNAGRODZENIE ZA PROWADZENIE ZLECONEJ SPRAWY

W tym przypadku, wynagrodzenie ustala się w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu przy równoczesnym uwzględnieniu stopnia skomplikowania sprawy i przewidywalnego nakładu pracy.

SYSTEM RYCZAŁTOWY

Ta forma rozliczenia obejmuje dostosowane do oczekiwań Klienta stałe wynagrodzenie za zlecone zadanie (lub np. comiesięczne przy stałej obsłudze).

SYSTEM “SUCCESS FEE”

Preferowany jest m.in. w przypadku windykacji należności. Wynagrodzenie określa się  wówczas (kwotowo lub procentowo) na podstawie wyegzekwowanej na rzecz Klienta kwoty