Bankowy tytuł egzekucyjny. Frankowiczu, jak się obronić przed BTE?

22 sierpnia, 2016by Kancelaria Lexnord

Bankowy tytuł egzekucyjny. Frankowiczu, jak się obronić przed BTE?

 

Frankowiczu”, jak obronić się przed BTE??

Sąd może pozbawić wykonalności bankowy tytuł wykonawczy!

Od 1 sierpnia 2016 r. Sądy nie mogą skutecznie nadawać Bankowym Tytułom Egzekucyjnym klauzul wykonalności, bowiem w tym dniu wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 roku (sygn. akt: P 45/12) uchylający z obowiązującego porządku prawnego przepisy art. 96 i 97 prawa bankowego, które uprawniały banki do wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych.

Link do wyroku Trybunału Konstytucyjnego znajdziesz TU

Pamiętaj jednak, że BTE, które uzyskały klauzulę wykonalności przed 1 sierpnia 2016 r., nadal pozostają skuteczne.

Jeżeli Twojemu Bankowemu Tytułowi Egzekucyjnemu została nadana skutecznie klauzula wykonalności możesz wystąpić do Sądu z powództwem przeciwegzekucyjnym.

Zadaniem tego środka jest umożliwienie kredytobiorcy obrony przed przymusowym wykonaniem tytułu wykonawczego w drodze egzekucji sądowej.

 1. Co to jest powództwo przeciwegzekucyjne??

To taki rodzaj powództwa, w którym dłużnik- czyli najczęściej TY przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności – w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym.

W powództwie tym możesz skutecznie podnieść zarzuty dotyczące wierzytelności Banku objętej bankowym tytułem egzekucyjnym zaopatrzonym w sądową klauzulę wykonalności. Dotyczy to także istnienia odpowiedniej struktury zadłużenia (np. wysokości głównej sumy kredytu, odsetek i ich postaci).

 1. Jakie zarzuty możesz podnieść:

 • Zarzut nieprawidłowego wypowiedzenia umowy kredytowej (nadanie oświadczenia o wypowiedzeniu na błędny adres – inny niż Twój aktualny adres zamieszkania).

 • Zarzut niewymagalności roszczenia – gdyż bankowy tytuł egzekucyjny mógł być wystawiony tylko wówczas, gdy bankowi przysługiwała wymagalna wierzytelność wynikająca bezpośrednio z czynności bankowej. Wystawienie dokumentu
  z nieprawdziwym oświadczeniem banku w zakresie wymagalności roszczenia jest sprzeczne z przepisem art. 96 ust. 2 prawo bankowe, a co za tym idzie czynność prawna banku zgodnie z 
  art. 58 k.c. jest nieważna i w konsekwencji brak jest podstawy prawnej do nadania wadliwe wystawionemu dokumentowi klauzuli wykonalności. Dokument taki nie posiada cech bankowego tytułu egzekucyjnego.

 • Zarzut niewłaściwego określenia struktury zadłużenia kredytowego
  w bankowym tytule egzekucyjnym, gdy w umowie kredytowej znajdują się niedozwolone postanowienia określające sposób wypłaty i spłaty kredytu.

 • Zarzut nieistnienia roszczenia banku – w skrócie, gdy nie masz długu w stosunku do banku.

 • Zarzut istnienia roszczenia w mniejszej wysokości gdy Twój dług opiewa na inną kwotę niż ta, której żąda bank w bankowym tytule egzekucyjnym.

 • Zarzuty związane z nieważnością umowy kredytowej.

 1. Co na to Sądy?

W Sądach zapadają liczne wyroki pozbawiające bankowego tytułu wykonawczego klauzuli wykonalności w procesach dotyczących długów związanych z kredytami „frankowymi”.

W tych sprawach bankowe tytuły egzekucyjne były najczęściej wystawiane na wygórowane kwoty uzyskane na skutek przeliczeń indeksacyjnych, denominacyjnych opartych o klauzule niedozwolone znajdujących się w umowach kredytowych, a te nie wiążą kredytobiorców
z mocy samego prawa.

Oznacza to dla Ciebie tyle, że kwota rzekomego zadłużenia względem banku, którą ten wskazał w tytule jest nieprawidłowa.

Podobne wyroki zapadły np.:

 • W Sądzie Okręgowym w Warszawie sygn. XXV C 272/16, Wyrok z dnia 7 listopada 2017 roku.

 • Sąd Najwyższy sąd oddalił skargę kasacyjną mBank w sprawie pozbawienia wykonalności Bankowego Tytułu Egzekucyjnego, Wyrok z dnia 8 września 2016 (sygn. akt II CSK 750/15).

https://www.bankowebezprawie.pl/mbank-wyrok-sadu-najwyzszego-bte/

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.