Bankowy tytuł egzekucyjny. Frankowiczu, jak się obronić przed BTE?

22 sierpnia, 2016by Kancelaria Lexnord

Bankowy tytuł egzekucyjny. Nie tylko frankowicze mają szansę obronić się przed BTE

Jeśli wpadłeś w kłopoty finansowe, przez które przestałeś spłacać swój kredyt, bank wypowiedział Ci umowę i wystawił tzw. bankowy tytuł egzekucyjny (BTE), to ten artykuł jest właśnie dla Ciebie. Z jego lektury dowiesz się czy masz szansę obronić się przed egzekucją.

 

BTE bez klauzuli wykonalności po sierpniu 2016 roku

Od 1 sierpnia 2016 roku sądy nie mogą skutecznie nadawać BTE klauzul wykonalności. Dlaczego? To w tym dniu wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 roku (sygn. akt: P 45/12) uchylający z obowiązującego porządku prawnego przepisy art. 96 i 97 prawa bankowego, które uprawniały banki do wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych (link do wyroku TK znajdziesz tutaj). Prostymi słowy oznacza to, że jeżeli bank nie zdążył opatrzyć BTE w klauzule wykonalności przed tą datą, nie może już tego zrobić. Pozostaje mu „klasyczna” droga sądowa.

Pamiętaj jednak, że BTE, które uzyskały klauzulę wykonalności przed 1 sierpnia 2016 r., nadal pozostają skuteczne. Jak się przed nimi bronić?

 

Powództwo przeciwegzekucyjne

Jeżeli Twojemu Bankowemu Tytułowi Egzekucyjnemu została nadana skutecznie klauzula wykonalności możesz wystąpić do sądu z powództwem przeciwegzekucyjnym. Zadaniem tego środka jest umożliwienie kredytobiorcy obrony przed przymusowym wykonaniem tytułu wykonawczego w drodze egzekucji sądowej.

 

Czym jest powództwo przeciwegzekucyjne?

To taki rodzaj powództwa, w którym dłużnik przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności – w szczególności, gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym.

W powództwie tym możesz skutecznie podnieść zarzuty dotyczące wierzytelności banku objętej BTE zaopatrzonym w sądową klauzulę wykonalności. Dotyczy to także istnienia odpowiedniej struktury zadłużenia (np. wysokości głównej sumy kredytu, odsetek i ich postaci).

Jakie zarzuty możesz podnieść?

Oto kilka zarzutów, które można podnieść wytaczając powództwo przeciwegzekucyjne:

  • zarzut bezskutecznego wypowiedzenia umowy kredytowej;
  • zarzut niewymagalności roszczenia;
  • zarzut nieistnienia roszczenia banku;
  • zarzut istnienia roszczenia w mniejszej wysokości.

 

Zarzut nieprawidłowego wypowiedzenia umowy kredytowej

By wypowiedzenie umowy kredytowej było skuteczne muszą zostać spełnione ściśle określone przesłanki określone w art. 75c Prawa bankowego, a niespełnienie którejkolwiek z nich (oczywiście w czasie obowiązywania przepisu!) oznacza bezskuteczność wypowiedzenia.

Ponadto bank wypowiadając umowę powinien dochować staranności i dostarczyć je na Twój aktualny adres – oczywiście o ile o nim wie, wypowiedzenie powinno być również mocno skonkretyzowane, a nie warunkowo zamieszczone w wezwaniu do zapłaty. Każda z powyższych sytuacji prowadzić może do uznania wypowiedzenia umowy za bezskuteczne!

 

Zarzut niewymagalności roszczenia

Bankowy tytuł egzekucyjny mógł być wystawiony tylko wówczas, gdy bankowi przysługiwała wymagalna wierzytelność wynikająca bezpośrednio z czynności bankowej. Jest to dobra wiadomość m.in. dla frankowiczów, którzy podnosząc, że ich umowy zawierały zapisy niedozwolone dążą do tzw. „odfrankowienia” umowy. Najczęściej oznacza to, że w momencie wypowiadania umowy przez bank po stronie kredytobiorcy figurowała nadpłata zamiast zaległości, a więc wypowiedzenie nie mogło odnieść skutku.

 

Zarzut nieistnienia roszczenia banku

Kredytobiorca, którego umowę sąd unieważnia powinien podnieść ten zarzut. Skoro umowa została uznana za nieważną, nie istnieją żadne roszczenia z niej wynikające.

 

Zarzut istnienia roszczenia w mniejszej wysokości

Ten zarzut podnieść można, gdy Twój dług opiewa na inną kwotę niż ta, której żąda bank w bankowym tytule egzekucyjnym. Będzie tak np. w przypadku kredytobiorców, których umowę odfrankowiono, jednak nadpłata była na tyle niewielka by nie powodować bezskuteczności wypowiedzenia. Różnić natomiast będzie się kwota, której może żądać bank.

 

Co na to sądy?

Aktualnie w sądach zapadają liczne wyroki pozbawiające bankowego tytułu wykonawczego klauzuli wykonalności w procesach dotyczących długów związanych z kredytami „frankowymi”. W tych sprawach bankowe tytuły egzekucyjne były najczęściej wystawiane na wygórowane kwoty uzyskane na skutek przeliczeń indeksacyjnych, denominacyjnych opartych o klauzule niedozwolone znajdujących się w umowach kredytowych, a te nie wiążą kredytobiorców z mocy samego prawa.

Jednocześnie, zapada również mnogość wyroków pozbawiających BTE wykonalności z uwagi na niespełnienie przez bank wymogów wynikających z art. 75c Prawa bankowego.

 

Podsumowanie

A więc niezależnie czy jesteś frankowiczem czy nie i podjąłeś wątpliwość co do tego, czy Twoją umowę kredytową bank skutecznie wypowiedział lub istnieją inne przyczyny, według których wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego było przedwczesne – skontaktuj się z LexNord. Przeprowadzimy Cię przez proces zmierzający do wolności kredytowej.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.