Zwrot kosztów noclegu przez pracodawcę a przepisy prawne

12 grudnia, 2016by Kancelaria Lexnord

Zwrot kosztów noclegu przez pracodawcę a przepisy prawne

 

Ostatnio na wokandzie w naszej kancelarii pojawił się temat ryczałtów za nocleg w branży transportowej.

Przeciwko naszemu klientowi wytoczono powództwo o zwrot ryczałtów za nocleg w podróżach zagranicznych na terenie Niemiec i Austrii.

Pracę nad sprawą ułatwił nam zapadły niedawno Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 listopada 2016 roku. sygn. K 11/15, w którym Trybunał zakwestionował przepisy dotyczące zwrotu kosztów noclegu (ryczałtów za nocleg) w podróżach zagranicznych. Za niezgodny z Konstytucją został uznany m.in. art. 21a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców w związku z art. 77⁵ § 2, 3 i 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy w związku z § 16 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej, lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej w zakresie, w jakim przyznaje kierowcy zatrudnionemu w transporcie międzynarodowym zwrot kosztów za nocleg podczas zagranicznej podróży służbowej w wysokości stwierdzonej rachunkiem w granicach limitu określonego dla pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej w załączniku do tego rozporządzenia lub ryczałt w wysokości 25% tego limitu.
W ustnym motywach rozstrzygnięcia TK stwierdził m.in., że w stosunku do kierowcy zatrudnionego w transporcie międzynarodowym nie znajdą zastosowania przepisy regulujące podróże służbowe pracowników sfery budżetowej, z uwagi na fakt, iż przepisy te regulują incydentalne podróże służbowe pracowników administracji i są nieadekwatne dla pracowników branży transportowej, gdzie pracownicy znajdują się stale w podróży służbowej.

Reasumując, wskutek wydania tego wyroku sąd nie ma już podstaw i mamy nadzieję, że wyda wyrok oddalający powództwo o  zasądzenie na rzecz powoda dodatkowego świadczenia w postaci ryczałtu noclegowego.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.