Likwidacja spółki z o.o. – jakich dokumentów potrzebujesz?

4 października, 2017by Kancelaria Lexnord

Likwidacja spółki z o.o. – jakich dokumentów potrzebujesz?

 

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest końcowym etapem jej funkcjonowania. Proces ten wymaga odpowiedniego postępowania, zgodnie z obowiązkiem nałożonym na przedsiębiorców przez ustawodawcę. Na tym końcowym etapie należy uporządkować wszelkie sprawy spółki. Likwidacja ma na celu zapewnienie ochrony wierzycielom spółki.

Likwidacja spółki z o.o. – jakich dokumentów potrzebujesz?

Rozwiązanie spółki z o.o.

Przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują wiele przyczyn rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Skutek ten może wynikać między innymi z postanowień samej umowy (np. wspólnicy od początku ustalili, że ich spółka będzie istniała tylko 3 lata), uchwały zgromadzenia wspólników stwierdzonej protokołem notarialnym (dotyczy to najczęściej przypadków, w których wspólnicy nie widzą już perspektyw na dalszą realizację celów spółki), wyroku sądu rejestrowego, a nawet przeniesienia siedziby spółki za granicę. Warto wiedzieć, że zaistnienie jednej z powyższych przyczyn nie prowadzi do samoistnego, automatycznego rozwiązania spółki – w tym celu zawsze niezbędne jest przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego.

Początek likwidacji spółki z o.o.

Postępowanie likwidacyjne prowadzone jest przede wszystkim w celu ochrony wierzycieli – istotnym zadaniem spółki w tym czasie jest wywiązanie się ze swoich zobowiązań. Jest to także czas na ściągnięcie należności od dłużników, zakończenie bieżących spraw i spieniężenie majątku. Rozpoczęcie likwidacji nastaje z chwilą wystąpienia jednej z przyczyn rozwiązania spółki i prowadzi do swoistej „rewolucji” w sposobie jej funkcjonowania. Zarząd zastępowany jest przez likwidatora lub likwidatorów (choć często są to te same osoby), firma (nazwa) spółki ulega zmianie poprzez uzupełnienie jej dodatkiem „w likwidacji”, a wspólnikom co do zasady nie można wypłacać już zysku. Otwarcie likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgłoszenie do KRS

Zgłoszenie do rejestru otwarcia likwidacji powinno zostać złożone na wniosku KRS-Z61 wraz z dowodem uiszczenia opłaty sądowej oraz załącznikami wskazującymi imiona i nazwiska likwidatorów, a także nowy sposób reprezentacji spółki (druki KRS-ZR i KRS-ZK). Ponadto do zgłoszenia należy dołączyć zatwierdzony bilans otwarcia likwidacji, zgodę na likwidatorów na pełnienie swojej funkcji oraz, jeżeli przyczyną rozwiązania spółki jest uchwała wspólników, przedmiotową uchwałę. Jak wyżej wspomniano, likwidatorzy powinni także ogłosić otwarcie procedury w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Czynność ta ma na celu poinformowanie wierzycieli o toczącym się postępowaniu, tak aby mogli się zgłosić do spółki w celu zaspokojenia swoich roszczeń.

Kiedy uregulowane zostaną już wszystkie należności (nigdy wcześniej) następuje podział między wspólników pozostałego majątku. W związku ze szczególnym postulatem ochrony wierzycieli spółki podział nie może nastąpić wcześniej niż 6 miesięcy od ogłoszenia o otwarciu likwidacji. Nie oznacza on jednak zakończenia procedury. W tym celu wspólnicy muszą jeszcze zatwierdzić i złożyć na zgromadzeniu sprawozdanie likwidacyjne oraz finalnie zatwierdzić rachunki. Dopiero od tej chwili likwidatorzy uprawnieni są do zgłoszenia sądowi rejestrowemu złożonego sprawozdania wraz z wnioskiem o wykreślenie spółki z rejestru. Postanowienie sądu zarządzające wykreślenie oznacza koniec likwidacji i ostateczne rozwiązanie spółki.

Zgłoszenie do Urzędu Skarbowego

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się również z koniecznością samodzielnego zgłoszenia zmian w Urzędzie Skarbowym w terminie 7 dni. Informacja o zmianie danych firmy powinna trafić do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki. Zgłoszenie następuje na formularzu NIP-8.

Likwidacja spółki z o.o. założonej w trybie elektronicznym

Nowością w polskim prawie jest możliwość podjęcia uchwały wspólników o rozwiązaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w drodze elektronicznej. Czynność taka może zostać podjęta jedynie spółki z o.o., której umowa została zawarta przy pomocy elektronicznego wzorca. Aby tego dokonać, wszyscy wspólnicy muszą podpisać uchwałę o rozwiązaniu spółki za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.