Rejestracja spółki z o.o. – jak to zrobić? Praktyczny poradnik

13 października, 2017by Kancelaria Lexnord

Rejestracja spółki z o.o. – jak to zrobić? Praktyczny poradnik

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Sytuacja ta spowodowana jest wieloma zaletami tej formy prawnej oraz szerokimi możliwościami regulowania jej struktury oraz sposobów zarządzania. Jak zarejestrować spółkę z o.o.?

Charakterystyka spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do spółek kapitałowych, której działalność regulowana jest przepisami Kodeksu spółek handlowych. Stanowi samodzielny podmiot, który posiada osobowość prawną. Wspólnikami spółki z o.o. mogą zostać zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, natomiast liczba udziałowców jest dowolna.

Klucz do sukcesu

Wybór nazwy i siedziby spółki

Pierwszym etapem tworzenia spółki z o.o. jest opracowanie umowy spółki. Jeżeli spółka zakładana jest przez jeden podmiot to opracowywany jest akt założycielski. Umowa spółki oraz akt założycielski muszą zostać zawarte w formie aktu notarialnego. Podstawową kwestią jest określenie nazwy spółki (firmy). Wybór należy do założycieli, a prawo zezwala na pełną dobrowolność, pod warunkiem że jest ona unikalna i w dostateczny sposób odróżnia spółkę od innych podmiotów. Każda nazwa musi posiadać dodatek „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Kolejną kwestią jest ustalenie siedziby, tj. miejsca, w którym działał będzie organ zarządzający spółki. Wybór siedziby wpływa na właściwość sądu rejestrowego, oddziału ZUS oraz urzędu skarbowego. Każda zmiana siedziby powoduje konieczność zmiany umowy spółki.

Przedmiot działalności spółki

W umowie spółki należy również określić przedmiot działalności spółki. W praktyce wykorzystuje się klasyfikację PKD dostępną na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Należy wybrać zakresy zamierzonej działalności. Przepisy nie ograniczają liczby wybranych rodzajów działalności. Do rejestru wpisywane jest jednak jedynie 10 wybranych przez spółkę, w tym jeden przeważający przedmiot działalności.

Wysokość kapitału zakładowego spółki

Kolejnym zagadnieniem wymagającym ustalenia jest wysokość kapitału zakładowego, wartość i liczba udziałów, a także sposób ich podziału przez wspólników. Przepisy Kodeksu spółek handlowych określają minimalną wysokość kapitału zakładowego spółki z o.o., który wynosi 5 000 zł. Wartość udziałów może być równa bądź nierówna. W umowie należy również określić sposób ich pokrycia (gotówką czy w postaci aportu). Ważną kwestią jest także określenie czasu trwania spółki.

Zarząd spółki

Następny etap dotyczy wyboru zarządu spółki. W przypadku, gdy kapitał zakładowy spółki jest wyższy niż 500 000 zł, a liczba wspólników przekracza 25, dodatkowo należy wybrać skład komisji rewizyjnej lub rady nadzorczej. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych członkiem zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnienie funkcji w organach spółki z o.o. nie może zostać powierzone osobie skazanej prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa określonego w rozdziałach XXXIII-XXXVII kodeksu karnego. Przepisy te dotyczą przestępstw związanych z ochroną informacji, mieniem, wiarygodnością dokumentów, obrotem gospodarczym, a także obrotem papierami wartościowymi i pieniędzmi.

Zgłoszenie do rejestru

Zawarcie umowy spółki skutkuje zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Cały zarząd zobligowany jest do zgłoszenia spółki do rejestru. Do zgłoszenia spółki konieczne jest wniesienie całości wkładów na pokrycie kapitału zakładowego przez wszystkich wspólników w przewidzianej w umowie formie. Zgłoszenie do rejestru sądowego musi nastąpić w terminie maksymalnie 6 miesięcy od dnia, w którym została zawarta umowa spółki. Gdy termin ten zostanie przekroczony, umowa spółki ulega rozwiązaniu. W celu złożenia wniosku o rejestrację spółki z o.o. należy uiścić opłatę w wysokości 500 zł. Dodatkowa opłata w wysokości 100 zł dotyczy obligatoryjnego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wpłaty można dokonać gotówką w kasie sądu lub przelewem na konto bankowe. Rejestracja trwa od 2 tygodni do 2 miesięcy. Po dokonaniu wpisu przez sąd rejestrowy, spółka otrzymuje odpis postanowienia o wpisie, zawierający informacje o nadanym numerze KRS.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.