Jak przekształcić spółkę cywilną na jawną?

18 października, 2017by Kancelaria Lexnord

Jak przekształcić spółkę cywilną na jawną?

 

Spółka cywilna jest specyficzną formą prowadzenia działalności gospodarczej, uregulowaną przez przepisy Kodeksu cywilnego. Spółka ta może zostać przekształcona w spółkę handlową, np. w spółkę jawną. Główną korzyścią przemawiającą za zmianą jest funkcjonowanie jako odrębny podmiot prawa. Spółka cywilna jest bowiem jedynie umową wspólników, natomiast transformacja powoduje powstanie podmiotu prawa handlowego. Zmiana formy działalności gospodarczej wymaga zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Jakie kroki należy podjąć w celu przekształcenia spółki cywilnej na jawną?

Zmiana formy działalności gospodarczej wymaga zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Jakie kroki należy podjąć w celu przekształcenia spółki cywilnej na jawną?

Wymogi procedury przekształcenia

Ustawodawca przewidział możliwość zastosowania uproszczonej procedury przekształcenia. Zgodnie z nią, umowę spółki należy dostosować tak, aby spełniała wymogi przewidziane dla umowy spółki jawnej. Dostosowana umowa podlega zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Pierwszym krokiem w etapie przekształcania spółki cywilnej na jawną jest podjęcie uchwały o przekształceniu w spółkę jawną. Uchwała powinna zostać podjęta przez wszystkich wspólników. Ważne jest, aby dokument stanowił jednoznaczne wyrażenie zgody na przekształcenie i określał przedmiotowy zakres spraw podlegających wpisowi do KRS. Kolejny etap dotyczy dostosowania umowy spółki do wymogów prawa przewidzianych dla umowy spółki jawnej. Dopasowanie umowy polega na sporządzeniu aneksu do obecnej umowy spółki cywilnej lub przygotowaniu nowej umowy. Aneks ten powinien zawierać postanowienia regulujące:

  • firmę i siedzibę spółki,
  • rodzaj i wartość wnoszonych przez wspólników wkładów,
  • przedmiot działalności spółki,
  • czas trwania spółki (w przypadku jego oznaczenia),
  • sposób reprezentowania spółki,
  • wspólników prowadzących sprawy spółki,
  • zasady podziału zysków i strat,
  • określenie czynności zwykłego zarządu oraz przekraczających zwykły zarząd.

Przygotowując aneks należy dodatkowo sporządzić tekst jednolity umowy spółki jawnej. Zarówno aneks, jak i tekst jednolity mogą zostać sporządzone w zwykłej formie pisemnej.

Zgłoszenie spółki jawnej do Krajowego Rejestru Sądowego

Przekształcenie spółki cywilnej na jawną wymaga zgłoszenia przez wszystkich wspólników we właściwym sądzie rejestrowym. Zgłoszenie do KRS dokonywane jest za pomocą formularza KRS-W1 z załącznikami KRS-WH, KRS-WB, KRS-WK oraz KRS-WM. Ponadto należy dołączyć jeden egzemplarz dostosowanej umowy spółki wraz ze wzorami podpisów złożonymi przez wszystkich wspólników w obecności notariusza. Złożenie wniosku wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 600 zł, na którą składa się opłata sądowa – 500 zł oraz opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100 zł. Przekształcenie spółki nie wpływa na zmianę numerów NIP oraz REGON. Nie ma również wymogu ponownej rejestracji dla celów podatku VAT. Należy jednak złożyć zgłoszenie aktualizacyjne do właściwego Urzędu Skarbowego na druku NIP-8. Wspólnicy (osoby fizyczne) zobligowani są do złożenia wniosku o zmianę lub wykreślenie wpisu do CEIDG. W przypadku wspólników – podmiotów wpisanych do KRS – do obowiązków należy złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru informacji dotyczącej umowy spółki cywilnej.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.