Jak uzyskać wysokie odszkodowanie po wypadku?

8 stycznia, 2018by Kancelaria Lexnord

Jak uzyskać wysokie odszkodowanie po wypadku?

 

Odszkodowanie po wypadku jest należne każdemu, kto został poszkodowany wskutek zdarzeń, których sam nie spowodował. W przypadku szkód majątkowych wartość wypłaconej kwoty jest względnie jasna. Inaczej wygląda natomiast sprawa szkód niemajątkowych, w których należy uwzględnić także cierpienie psychiczne i fizyczne.

Odszkodowanie po wypadku jest należne każdemu, kto został poszkodowany wskutek zdarzeń, których sam nie spowodował. W przypadku szkód majątkowych wartość wypłaconej kwoty jest względnie jasna.

Szkody majątkowe i niemajątkowe

Wskutek wypadku mogą wystąpić zarówno szkody majątkowe, jak i niemajątkowe. Do szkód majątkowych można zaliczyć np. uszkodzenia samochodu. W tym przypadku kwota wypłacana przez wierzyciela powinna stanowić odszkodowanie za poniesioną szkodę na majątku, nie powodując przy tym wzbogacenia poszkodowanego. Drugim rodzajem szkód są szkody niemajątkowe, takie jak uszkodzenie ciała lub śmierć. Zdarzenia te powinny wiązać się z wypłatą wysokiej kwoty od zakładu ubezpieczeń, stanowiącej rekompensatę kosztów leczenia oraz cierpienia fizycznego i psychicznego. Przez zgłoszeniem swojego roszczenia względem ubezpieczyciela warto więc dowiedzieć się jak uzyskać jak najwyższe odszkodowanie.

Naprawa szkody

Kodeks cywilny określa zasady naprawy szkody przez osobę winną jej wyrządzenia oraz kwestie, które powinny zostać wzięte pod uwagę przy ustaleniu świadczenia (zadośćuczynienia) przy szkodach na osobie. W artykułach 444-447 kodeksu cywilnego wskazano elementy, które należy uwzględnić przy ustalaniu świadczeń dla ofiar wypadków drogowych. Poza odszkodowaniem za uszkodzone mienie zalicza się do nich:

  • zwrot uznanych za uzasadnione kosztów leczenia w ramach zarówno publicznej, jak i prywatnej służby zdrowia,
  • pokrycie kosztów przekwalifikowania zawodowego w przypadku inwalidztwa poszkodowanego,
  • rentę stanowiącą rekompensatę skutków częściowej lub całkowitej utraty zdolności do pracy, konieczności ponoszenia wyższych kosztów leczenia lub ograniczonych możliwości zarobkowych w przyszłości,
  • rentę wypłacaną tymczasowo, przyznawaną przez sąd, jeśli w dniu wyroku nie jest możliwe ustalenie wszystkich skutków wypadku,
  • zadośćuczynienie za cierpienia psychiczne i fizyczne,
  • zwrot kosztów związanych z leczeniem i pochówkiem ofiary wypadku na rzecz osoby, która je poniosła,
  • świadczenie, które zastępuje alimenty płacone dotychczas przez zmarłego,
  • odszkodowanie wypłacane członkom najbliższej rodziny po śmierci ofiary wypadku, związane z pogorszonymi warunkami życia,
  • zadośćuczynienie pieniężne należne członkom najbliższej rodziny w związku ze śmiercią ofiary.

Przyznanie niektórych z powyższych świadczeń uwarunkowane jest wystąpieniem odpowiednich przesłanek.

Roszczenie do zakładu ubezpieczeń

Poniesione podczas wypadku szkody mogą zostać zrekompensowane na różne sposoby. Mnogość rodzajów świadczeń sprawia, że osoba uprawniona powinna się dobrze zastanowić nad kwotą roszczenia przed złożeniem pozwu. Należy przeanalizować wszystkie elementy i uwzględnić wszystkie te, w przypadku których możliwe jest uzyskanie jakiejkolwiek kwoty. Poszkodowany przede wszystkim nie powinien zaniżać wartości roszczeń. Każdy poszkodowany może we własnym zakresie samodzielnie dochodzić roszczeń. W celu określenia kwoty roszczenia można również zwrócić się do kancelarii odszkodowawczej, której pracownicy z doświadczenia (również sądowego) wiedzą, jakie kwoty są możliwe do uzyskania. Ta opcja dotyczy przede wszystkim osób, które nie znają przepisów regulujących kwestię uzyskania świadczenia oraz nie mają żadnego doświadczenia w tego typu sprawach.

Udokumentowanie roszczeń

Podstawową kwestią przy składaniu wniosku jest właściwe udokumentowanie roszczenia. Odpowiednia dokumentacja jest konieczna przy ubieganiu się o świadczenie, a także podczas ewentualnego sporu sądowego. Od momentu zajścia danego zdarzenia należy więc rozpocząć zbieranie dokumentów związanych z ponoszonymi kosztami oraz niekorzystnych zmian występujących wskutek wypadku zarówno w życiu poszkodowanego, jak i jego rodziny. Dokumenty powinny dotyczyć między innymi kosztów rehabilitacji i leczenia. Warto pamiętać, że znacznie lepszym dowodem w postępowaniu odszkodowawczym są faktury zawierające dane kupującego niż paragony.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.