Prawa frankowiczów w świetle ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

25 czerwca, 2018by Kancelaria Lexnord

Prawa frankowiczów. Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

W ostatnim czasie rozpoczęliśmy cykl artykułów na temat praw „frankowiczów’’. Kilka artykułów wstecz opisywaliśmy, jak możesz walczyć o swoje prawa, gdy posiadasz kredyt indeksowany bądź denominowany do kursu franka szwajcarskiego – klik. Dzisiaj dowiesz się natomiast jak bardzo pomocna może okazać się ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z 2007 roku.

 

Obowiązywanie ustawy

Należy mieć na uwadze, iż ustawa nie będzie dotyczyć nas wszystkich. Może mieć ona bowiem zastosowanie tylko do umów kredytowych zawartych po dniu 21 grudnia 2007 r. Dlaczego? Jest to data, z którą ustawa o nieuczciwych praktykach rynkowych weszła w życie.

 

Cel wprowadzenia ustawy

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym została wprowadzona w celu pomocy konsumentom w walce przeciwko wykorzystującym swoją przewagę kontraktową przedsiębiorcom. Ustawa wprowadza otwarty katalog praktyk, które ze względu na wymóg niezgodności ze standardami staranności zawodowej nie mogą pojawić się w obrocie na linii konsument – przedsiębiorca. Ustawa wprowadza także tzw. czarną listę nieuczciwych praktyk rynkowych – to jakie praktyki do niej należą sprawdzisz klikając tutaj.

Powyższa ustawa miała na celu implementację dyrektywy 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym z uwagi na dużą skalę tego zjawiska.

 

Czym są nieuczciwe praktyki rynkowe? Czy przedsiębiorcy mogą je stosować?

 Zgodnie z art. 4 ustawy praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców wobec konsumentów jest nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu. Przepis art. 3 natomiast wprost zakazuje przedsiębiorcom stosowania takich praktyk w relacjach z konsumentami.

 

Działanie mogące zostać uznane za nieuczciwą praktykę rynkową

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy praktykę rynkową uważa się za działanie wprowadzające w błąd, jeżeli działanie przedsiębiorcy w jakikolwiek sposób powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął. Wprowadzenie w błąd stanowi zatem metodę, która kształtuje w świadomości konsumenta zniekształcone wyobrażenie o produkcie bankowym, które w konsekwencji ma skłonić go do decyzji korzystnej jedynie dla przedsiębiorcy, ze szkodą dla siebie.

 

Działanie banku mogące zostać uznane za nieuczciwą praktykę rynkową

Kredytu frankowe były masowo sprzedawane jako oferta korzystna i bezpieczna dla klienta. Konsument, działając w zaufaniu do kredytodawcy – instytucji bankowej, nie zdawał sobie sprawy z czynników ryzyka i nie podejmował refleksji na ten temat, ponieważ działał w przekonaniu o uczciwości i rzetelności banku.

 

Ponadto zazwyczaj kredytobiorcy obsługiwani byli przez tzw. „doradców klienta”, co miało wytworzyć u nich przekonanie, że osoba ta działa w ich interesie, a przynajmniej ten interes bierze pod uwagę. W rzeczywistości byli to natomiast pracownicy banku, zarabiający na wysokich prowizjach za doprowadzenie do udzielenia kredytu „frankowego”.

 

Zaniechanie mogące zostać uznane za nieuczciwą praktykę rynkową

Artykuł 6 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym za praktykę rynkową stanowiącą zaniechanie wprowadzające w błąd uznaje takie zachowanie przedsiębiorcy, które pomija istotne informacje potrzebne przeciętnemu konsumentowi do podjęcia decyzji dotyczącej umowy i tym samym powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął. Zaniechaniem wprowadzającym w błąd może być zatajenie lub nieprzekazanie w sposób jasny, jednoznaczny lub we właściwym czasie istotnych informacji dotyczących produktu (art. 6 ust. 3 pkt. 1 PNPRU). Ustawa nakłada więc na przedsiębiorcę tzw. obowiązek informacyjny.

 

Zaniechanie banku mogące zostać uznane za nieuczciwą praktykę rynkową

Nie sposób nie odnieść wrażenia, że banki udzielając kredytów powiązanych z CHF z pełną premedytacją i w z góry zamierzony sposób zaniechały udzielenia kredytobiorcom pełnej informacji o ryzyku kursowym.

Informacja powinna być jasna i zrozumiała dla konsumenta, dlatego powinna przybrać postać informacji o zmianach kursu, w szczególności o wcześniej zanotowanym maksimum kursowym oraz tego jak przy takim kursie będą kształtowały się zobowiązania kredytobiorców rozumiane jako wysokość miesięcznej raty i salda kredytu.

 

Skutki stosowania nieuczciwej praktyki rynkowej

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy, w razie dokonania nieuczciwej praktyki rynkowej, konsument, którego interes został zagrożony lub naruszony może żądać:

  • zaniechania tej praktyki;
  • usunięcia skutków tej praktyki
  • złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
  • naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, w szczególności żądania unieważnienia umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów związanych z nabyciem produktu;
  • naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, w szczególności żądania unieważnienia umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów związanych z nabyciem produktu;

Z powyższymi roszczeniami mogą również wystąpić: Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Finansowy oraz powiatowy rzecznik konsumentów.  Okres przedawnienia roszczeń z tytułu nieuczciwej praktyki rynkowej wynosi 3 lata. Co istotne, ciężar dowodu, że dana praktyka rynkowa nie stanowi nieuczciwej praktyki spoczywa na przedsiębiorcy.

 

Bank zastosował wobec Ciebie nieuczciwe praktyki rynkowe? Skontaktuj się z LexNord!

Z problemami „frankowiczów’’ zmagamy się już od lat. Nasze doświadczenie wskazuje, iż długotrwała walka z silnym przeciwnikiem może przynieść pozytywne rezultaty. Skontaktuj się z nami – telefon: 516 076 132, e-mail: kancelaria@lexnord.pl. Z naszą ofertą zapoznać możesz się również klikając w linki – prowadzimy sprawy zarówno z zakresu kredytów frankowych jak i złotówkowych. Nie zwlekaj – pomożemy Ci uwolnić się od toksycznego produktu bankowego.

 

 

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.