Umowa z biurem podróży. Co powinieneś wiedzieć zanim podpiszesz i co powinna zawierać?

21 sierpnia, 2018by Kancelaria Lexnord

Umowa z biurem podróży. Co powinieneś wiedzieć zanim podpiszesz i co powinna zawierać?

 

W drugiej części poradnika przedstawiamy proces zawarcia umowy i opiszemy co powinna zawierać umowa z biurem podróży. Przybliżymy jej charakterystykę oraz zagadnienia związane z jej zmianą, odstąpieniem przez podróżnego i organizatora.

Co powinna zawierać umowa z biurem podróży?

Przede wszystkim umowa z biurem podróży musi zostać sporządzona w sposób prosty, zrozumiały i czytelny. Pamiętaj: nie rozumiesz – nie podpisuj. Koniecznie zachowaj kopię umowy lub potwierdzenie. Będzie ono niezbędne w przypadku reklamacji.
Umowa powinna zawierać następujące informacje:
1. imię i nazwisko lub nazwę i dane kontaktowe osoby reprezentującej organizatora lub pilota wycieczek odpowiedzialnego za przebieg wycieczki (agenta);
2. nazwę podmiotu zapewniającego ochronę na wypadek niewypłacalności biura podróży i jego dane kontaktowe, w tym adres;
3. informacje dotyczące prawa do przeniesienia przez podróżnego uprawnień i przejęcia obowiązków wynikających z umowy (szczegóły poniżej)
4. wymagania specjalne, na które strony umowy wyraziły zgodę;
5. pouczenie na temat dostępnych procedur rozpatrywania skarg oraz metod pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich;
6. informację o tym, że podróżny ma obowiązek poinformować o wszelkich niezgodnościach stwierdzonych w trakcie wycieczki;
7. informacje umożliwiające bezpośredni kontakt z osobą w wieku poniżej 18 lat lub z osobą odpowiedzialną za taką osobę w miejscu jej pobytu, jeżeli na podstawie umowy obejmującej zakwaterowanie podróżują osoby w wieku poniżej 18 lat, którym nie towarzyszy rodzic ani inna upoważniona osoba;
8. informacje o tym, że organizator turystyki jest: odpowiedzialny za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową,
obowiązany do udzielenia pomocy podróżnemu na miejscu w opisanych umową przypadkach.
Przed rozpoczęciem imprezy turystycznej powinieneś otrzymać niezbędne pokwitowania, vouchery i bilety oraz informacje o planowanym czasie wyjazdu, terminie odprawy, a także o planowanych godzinach przystanków pośrednich, połączeń transportowych i przyjazdu.

Co w przypadki kiedy nie możesz pojechać?

Jeśli z jakiś powodów nie możesz wziąć udziału w imprezie turystycznej (np. nagły wyjazd służbowy, problemy zdrowotne) możesz przenieść na inną osobę przysługujące Ci uprawnienia. Osoba której przekazujesz uprawnienia musi jednocześnie przyjąć wszelkie obowiązki związane z umową. Musisz zawiadomić organizatora na trwałym nośniku (na piśmie lub poprzez e-mail) w rozsądnym terminie. Jeśli dokonasz tego do 7 dni przed wyjazdem to zostanie to zawsze uznane za złożone w rozsądnym terminie. W przypadku gdy zmiana będzie wiązała się z dodatkowymi kosztami po stronie organizatora może on zażądać ich zapłaty pod warunkiem, że dokładnie je wykaże oraz będą one zasadne (nie mogą stanowić dochodu organizatora – jedynie pokryć koszty). Za te koszty oraz nieuiszczoną część ceny Ty i osoba, na którą przenosisz uprawnienia ponosicie odpowiedzialność wspólnie.

Zmiana ceny i innych warunków umowy przez biuro podróży

Organizator może podnieść cenę wycieczki po zawarciu umowy wyłącznie w przypadku gdy umowa to przewiduje. Jeżeli podwyżka ceny przekroczy 8% całkowitej ceny imprezy – masz prawo odstąpić od umowy. Umowa musi określać sposób obliczania zmiany cen. Może ona być podniesiona tylko jako bezpośredni skutek zmiany ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa, wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową (np. opłaty lotniskowe) lub kursów walut mających znaczenie dla danej imprezy turystycznej. Do podniesienia ceny nie wystarczy informacja np. o zmianie kursu walut. Organizator musi wykazać dokładnie w jaki sposób i w jakim stopniu wpłynęło to na cenę imprezy. Gdy do rozpoczęcia imprezy pozostało mniej niż 20 dni cena nie może zostać podniesiona w żadnym wypadku, możliwa jest tylko obniżka. W przypadku zmiany ceny organizator ma obowiązek powiadomić Cię w sposób jasny i zrozumiały, na trwałym nośniku (np. pisemnie lub poprzez wiadomość e-mail) oraz musi uzasadnić podwyżkę oraz wykazać w jaki sposób została ona obliczona. Jeżeli umowa z biurem podróży przewiduje możliwość podniesienia ceny, wówczas w przypadku gdy po zawarciu umowy a przed rozpoczęciem imprezy koszty wymienione powyżej uległy obniżeniu, masz prawo domagać się obniżki ceny. W tym przypadku organizator od kwoty obniżki może odliczyć koszty obsługi a na Twoje żądanie musi przedstawić dowód poniesienia tych kosztów.
Organizator ma prawo jednostronnie, przed rozpoczęciem wyjazdu dokonać zmiany innych niż cena warunków umowy gdy: (1) zastrzegł sobie to prawo w umowie, (2) zmiana jest nieznaczna i (3) poinformuje podróżnego o zmianie w sposób jasny, zrozumiały i widoczny, na trwałym nośniku.
Natomiast w przypadku, gdy zmiana ma dotyczyć głównych właściwości imprezy (opisywanych w poprzedniej części) lub organizator nie jest w stanie spełnić wcześniej uzgodnionych wymagań specjalnych albo organizator proponuje podniesienie ceny przekraczające 8% całkowitej ceny – biuro ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym podróżnego. Jednocześnie może zaoferować zastępczą imprezę turystyczną w miarę możliwości o tej samej lub wyższej jakości.

W chwili otrzymania powiadomienia organizatora o zmianie głównych właściwości wycieczki masz trzy możliwości:
1. przyjąć proponowaną zmianę umowy o udział w imprezie turystycznej,
2. odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie,
3. odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej oraz przyjąć zastępczą imprezę (jeśli jest oferowana).
Gdy zmiana umowy lub przyjęcie zastępczej imprezy prowadzi do obniżenia jakości lub kosztów biura podróży – jesteś uprawniony do obniżenia ceny. Jeśli umowa w wymienionych przypadkach zostanie rozwiązana, organizator ma obowiązek zwróci Ci wszystkie wpłaty najpóźniej w terminie 14 dni.

Umowa z biurem podróży a odstąpienie przez podróżnego

Masz prawo odstąpić od umowy z biurem podróży w każdej chwili przed rozpoczęciem imprezy. Możesz jednak zostać zobowiązany do zapłacenia opłaty za odstąpienie od umowy. Gdy ta opłata nie jest ściśle określona, odpowiada ona cenie imprezy turystycznej pomniejszonej o zaoszczędzone przez organizatora koszty. Na Twoje żądanie organizator musi uzasadnić wysokość opłat za odstąpienie od umowy. Organizator może też określić z góry wysokość opłat za odstąpienie od umowy i uzależnić ich wysokość od czasu jaki pozostał do rozpoczęcia imprezy. Jeśli w miejscu docelowym występują nadzwyczajne okoliczności mające wpływ na pobyt lub przewóz (np. klęski żywiołowe czy niepokoje społeczne) możesz odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów.
Odstąpienie od umowy przez organizatora.
Organizator może rozwiązać umowę wraz z pełnym zwrotem wpłat, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:
1. liczba osób, które zgłosiły się do udziału wycieczce, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w umowie oraz organizator powiadomił Cię o rozwiązaniu umowy nie później niż na:
a) 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,
b)  7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni,
c) 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni
11. Organizator nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej ze względu na nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności oraz powiadomił Cię o rozwiązaniu umowy niezwłocznie.
W kolejnej części poradnika przedstawimy obowiązki nałożone na biuro podróży podczas trwania imprezy turystycznej, zasady odpowiedzialności biura oraz przybliżymy procedurę reklamacji.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.