Jak rozliczać godziny nadliczbowe w transporcie międzynarodowym?

15 grudnia, 2018by Kancelaria Lexnord

Jak rozliczać godziny nadliczbowe w transporcie międzynarodowym?

 

Kierowco, sprawdź jak pracodawca powinien rozliczać godziny nadliczbowe w transporcie międzynarodowym. Twój ryczałt za pracę w dodatkowym czasie i w porze nocnej.

W wielu umowach o pracę, gdzie pracodawcą są firmy transportowe, mamy do czynienia z określeniem ryczałtu za pracę w godzinach nadliczbowych, oraz pracę
w porze nocnej. Oczywiście nie jest to działanie sprzeczne z prawem, podpowiadamy jednak, co zrobić, gdy ryczałt za prace w godzinach nadliczbowych, czy za pracę w porze nocnej znacząco odbiega od kwot, które powinieneś otrzymać, gdyby wysokość Twojego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, czy za pracę w porze nocnej została określona na zasadach ogólnych.

Godziny nadliczbowe w transporcie międzynarodowym i porze nocnej.

Zgodnie z art. 1511 § 4 k.p. w stosunku do pracowników wykonujących stale pracę poza zakładem pracy, dodatek z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych. Podobnie w myśl art. 151 8 § 2 k.p. ryczałtem może zostać zastąpione wynagrodzenie za pracę w godzinach nocnych.

Jak prawidłowo pracodawca powinien ustalić kwotę ryczałtu?

Ustalając kwotę należnego ryczałtu za godziny nadliczbowe w transporcie międzynarodowym, pracodawca powinien uśrednić dane dot. Twojej pracy oraz pracy w porze nocnej w poprzednich okresach i w ten sposób oszacować jego właściwą wysokość.

Przykład:

Ryczałt powinien być zbliżony do kwoty, jaką pracownik otrzymywałby, gdyby nadgodziny były rozliczane wg zasad ogólnych. Należy przeanalizować poprzedni okres pracy i obliczyć ile wynosił w nich wymiar pracy ponad normę.Następnie należy uśrednić ilość nadgodzin w miesiącu (z uwzględnieniem nadgodzin z dodatkiem 50% i 100%) np. 10 nadgodzin (w tym 5 w porze nocnej – dodatek 100%).

Dalej konieczne jest obliczenie normalnego wynagrodzenia za 1 godzinę pracy. Do obliczeń należy przyjąć wszystkie stałe składniki wynagrodzenia) np. miesięczne wynagrodzenie to 2700 zł podstawy i stała premia w wysokości 300 zł. : 166,67 (średni miesięczny wymiar pracy w 2018r.) = 18 zł (17,99 zł).

Kolejnym krokiem jest obliczenie dodatku za 1 nadgodzinę (Do obliczeń należy przyjąć tylko pensję zasadniczą) 2700 : 166,67 = 16 zł (16,20 zł).

Obliczone stawki należy przemnożyć przez ilość nadgodzin (osobno nadgodzin z dodatkiem w wysokości 50% i 100%) 10 godzin x 18 zł = 180 zł

W tym:
5 nadgodzin x (50%x 16 zł) = 40 zł
5 nadgodzin x (100%x 16 zł) = 80 zł

Należy zsumować wynagrodzenie za nadgodziny wraz z kwotą dodatków. 180+40+80= 300 Otrzymamy ryczałt 300 zł Pamiętaj, że wysokość ryczałtu, nie może znacząco odbiegać na Twoją niekorzyść w stosunku do wysokości dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, czy pracę w porze nocnej ustalonego na podstawie zasad ogólnych. Stanowisko to jest zgodne z orzecznictwem SN, który w wyroku z dnia 12 września 2008 r. ( sygn. akt I BP 4/08) orzekł, że tego rodzaju ryczałt można uznać za dopuszczalny, gdy został on wyraźnie przez strony uzgodniony, a jednocześnie nie odbiega on na niekorzyść w stosunku do wysokości wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych ustalonego na zasadach ogólnych.

Rozliczenie składników ryczałtu.

Podkreślić należy, że ustalenie ryczałtu za pracę w godzinach nadliczbowych, czy za pracę w porze nocnej nie może spowodować obniżenia należnego Tobie wynagrodzenia. Obowiązkiem pracodawcy jest więc rozliczenie składników ryczałtu. Oznacza to, że Twój pracodawca powinien dokonać porównania, czy ustalony ryczałt w całości pokrywa się z przepracowanymi przez Ciebie godzinami nadliczbowymi, czy w porze nocnej. W sytuacji, gdy kwoty znacząco się różnią, Twój pracodawca powinien wypłacić Ci różnicę.

Roszczenie pracownika o wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, czy w porze nocnej nieobjętego ryczałtem.

Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 25 lipca 2018 r., w sprawie o sygn. akt I PK 94/17, uregulowanie w umowie wspomnianych ryczałtów, nie pozbawia Cię możliwości dochodzenia przed sądem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, czy za pracę w porze nocnej, nieobjętego ryczałtem.

Źródła:
– ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 917) https://lexlege.pl/kodeks-pracy/
– wyrok SN z dnia 12 września 2008 r., w sprawie o sygn. akt I BP 4/08.
– wyrok SN z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie o sygn. akt
http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/I%20PK%2094-17-1.pdf

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.