Zmiany w prawie budowlanym 2020

Zmiany w prawie budowlanym 2020

Jakie zmiany czekają nas w prawie budowlanym w 2020 r.?

13 lutego 2020 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo Budowlane. Wszystko wskazuje na to, że kolejna nowelizacja stała się faktem. Ustawa czeka już tylko na podpis Prezydenta RP oraz publikację w Dzienniku Ustaw.

Po ostatecznych poprawkach Senatu wszystko wskazuję na to, że w III kwartale tego roku będą miały miejsce poniżej opisane zmiany.

Zmiany w prawie budowlanym 2020 a projekty budowlane

Projekt budowlany

Projektu budowlanego zostanie podzielony na 3 części tj. na:

  • Projekt zagospodarowania działki lub terenu

– zawierający m.in. określenie granic działki oraz terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, układ komunikacyjny i układ zieleni, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków oraz informację o obszarze oddziaływania;

  • Projekt architektoniczno – budowlany

– zawierający m. in układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących
i projektowanych obiektów budowlanych, zamierzony sposób użytkowania obiektów, projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko;

  • Projekt techniczny:

– obejmujący m.in. projektowane rozwiązania konstrukcyjne, projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe, w zależności od potrzeb – dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,
a także inne opracowania projektowe.

Powyższa zmiana ma zagwarantować przyspieszenie procedury uzyskania pozwolenia na budowę. Konsekwencją tej zmiany ma być ograniczenie ilości dokumentów, które inwestor musi złożyć na etapie ubiegania się o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Gdy znowelizowane przepisy wejdą w życie, inwestor wraz z wnioskiem o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowę składać będzie tylko część obecnego projektu budowlanego tj. projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany. Natomiast projekt techniczny, inwestor będzie musiał złożyć u kierownika budowy dopiero przed rozpoczęciem budowy, a organowi nadzoru budowlanego, dopiero wraz z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub wraz ze zgłoszeniem o zakończeniu robót.

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Nowelizacja przywraca obowiązek inwestora, w zakresie konieczności zawiadomienia organu nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy
z projektem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, czy dokonanie zgłoszenia budowy.

Co powinno zawierać takie zawiadomienie?

  • przede wszystkim informację wskazującą imiona i nazwiska osób, które będą pełnić funkcję:

-kierownika budowy;

-inspektora nadzoru inwestorskiego, a także

  • oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno – budowlanym.

Kolejną zmianą wynikającą z nowelizacji jest:

Uproszczone postępowanie legalizacyjne

Postępowanie to ma umożliwić legalizację obiektów budowlanych po 20 latach od ukończenia budowy. Zmiana ta ma zachęcić właścicieli takich obiektów do ich zgłaszania, bez konieczności uiszczenia opłaty legalizacyjnej, a organom nadzoru ma dać możliwość uzyskania informacji o ich istnieniu, a co za tym idzie szanse na ich kontrolę pod względem bezpieczeństwa.

Po nowelizacji, organ nadzoru w ramach uproszczonego postępowania legalizacyjnego, nałoży
w drodze postanowienia na właściciela obowiązek przedłożenia dokumentów legalizacyjnych tj.

  • oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością;
  • geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego;
  • ekspertyzy technicznej, sporządzonej przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, wskazującej, czy stan techniczny obiektu budowlanego:
  1. a) nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz
  2. b) pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.

W trakcie postępowania legalizacyjnego organ nadzoru sprawdzi kompletność dokumentów oraz na podstawie ekspertyzy technicznej oceni, czy stan techniczny obiektu nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia oraz czy pozwala na bezpieczne użytkowanie.

W przypadku spełnienia ww. warunków organ wyda decyzję o legalizacji, w przeciwnym wypadku natomiast decyzję o rozbiórce.

Obowiązkowa ekspertyza rzeczoznawcy do sprawa zabezpieczeń przeciwpożarowych

W przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, polegającej na podjęciu lub zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, do zgłoszenia tej zmiany, po nowelizacji trzeba będzie dołączyć ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Inne zmiany w prawie budowlanym 2020:

Po nowelizacji z obowiązku uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę oraz zgłoszenia zwolnione zostaną np. parkometry, bankomaty, wpłatomaty, biletomaty, automaty sprzedające, paczkomaty i inne (szczegółowy wykaz znajduje się w art. 29 ust. 1 znowelizowanej ustawy Prawo budowlane).

W nowelizacji pojawiły się też zwolnienia z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, ale wymagające zgłoszenia, wśród przykładów można wymienić: oczyszczalnie ścieków
o wydajności do 7,5 m3, instalacje zbiornikowe na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczone do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, stacje regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3. (szczegółowy wykaz znajduje się w art. 29 ust. 2 znowelizowanej ustawy Prawo budowlane).

 

Kiedy nowelizacja wejdzie w życie?

Ustawa ma wejść w życie po 6 miesiącach od jej ogłoszenia.

 

Źródło:

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, dostępna:

http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/121_u.htm

 

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/lexnord/public_html/lexnord.com/wp-content/themes/avantage/views/prev_next.php on line 10
poprzednie
Wyrok TSUE sygn. C383/18 – SKOK im. Stefczyka, mBank S.A. oraz Santander Consumer Bank
następne
Tarcza antykryzysowa w praktyce
KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.