Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze

16 czerwca, 2020by Kancelaria Lexnord

Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze

Wszystko, co musisz wiedzieć zanim złożysz wniosek o zmianę MPZP.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dn. 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne można przeznaczyć w pierwszej kolejności grunty oznaczone 
w ewidencji gruntów jako nieużytki, a w przypadku ich braku  –  inne grunty o najniższej przydatności produkcyjnej.    

Wniosek o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne  

Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne, następuje poprzez zmianę MPZP. W tym celu należy złożyć wniosek. 

Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolniczne wymaga zgody ministra w niektórych przypadkach

 • w przypadku gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III – zgodę musi wyrazić minister właściwy do spraw rozwoju wsi;  

Wyjątek !!: 

Powyższa zgoda nie jest wymagana, gdy grunty spełnia łącznie następujące warunki: 

 • co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się w obszarze zwartej zabudowy; 
 • położone są w odległości nie większej niż 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 820); 
 •  położone są w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191); 
 •  ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią jedną całość, czy stanowią kilka odrębnych części. 

Co powinien zawierać wniosek? 

Wniosek powinien zawierać:  

 • uzasadnienie potrzeby zmiany przeznaczenia gruntów,  
 • wykaz powierzchni gruntów, z uwzględnieniem klas bonitacyjnych gruntów rolnych 
  i typów siedliskowych gruntów leśnych; 
 • ekonomiczne uzasadnienie projektowanego przeznaczenia, uwzględniające 
  w szczególności: 
 • sumę należności i opłat rocznych za grunty projektowane do przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne, 
 • przewidywany rozmiar strat, które poniesie rolnictwo i leśnictwo w wyniku ujemnego oddziaływania inwestycji lokalizowanych na gruntach projektowanych do przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne. 

Co dołączyć do wniosku ? 

Do wniosku należy dołączyć: 

 • mapę (np. ewidencyjną) z oznaczeniem lokalizacji gruntu wskazanego we wniosku  wraz z koncepcją zagospodarowania terenu. 

Gdzie należy złożyć wniosek ? 

Wniosek należy złożyć do właściwego wójta (burmistrza lub prezydenta miasta). 

Czy złożenie wniosku wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty 

Złożenie wniosku nie wymaga uiszczenia opłaty. 

Ile trwa procedura? 

Procedura zmiany MPZP może potrwać nawet kilka lat, należy więc uzbroić się w cierpliwość. Podkreślić w tym zakresie niestety trzeba, iż do rozpatrzenia złożonego wniosku nie mają zastosowania terminy przewidziane w Kodeksie Postępowania Administracyjnego, w związku z tym organ nie jest, w tym zakresie związany żadnym terminem.   

Źródło: 

Ustawa z dn. 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych:

 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19950160078/U/D19950078Lj.pdf 

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

poprzednie
Dom na działce rolnej - Jak wybudować? Procedura "odrolnienia"

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/lexnord/public_html/lexnord.com/wp-content/themes/avantage/views/prev_next.php on line 36
następne
26 marca 2019 roku wygrana z ING Bank Śląski - umowa nieważna
KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.