Czy bank odwołuje się od wyroku frankowego?

17 października, 2022by Kancelaria Lexnord

Czy bank odwołuje się od wyroku frankowego?

Pierwszym pytaniem, które pojawia się po wdanym wyroku w pierwszej instancji jest – co dalej i kiedy wyrok będzie prawomocny? Sprawa nie jest jednak tak oczywista jak się wydaje na pierwszy rzut oka. Wyrok Sądu pierwszej instancji jest prawomocny kiedy żadna ze stron postępowania nie skorzystała z możliwości odwołania się. Zarówno kredytobiorca jak i bank otrzymując wyrok mają możliwość zaskarżenia wydanego wyroku, jeżeli w ich ocenie jest on nieprawidłowy lub narusza przepisy prawa. System prawa przewiduje dwuinstancyjność, która oznacza, że strona postępowania niezadowolona z wydanego rozstrzygnięcia ma możliwość odwołania się. W sprawach frankowych to właśnie banki korzystają z takiej możliwości najczęściej.

Jak wygląda procedura odwołania się?

W pierwszej kolejności strona, która zamierza złożyć odwołanie składa wniosek o doręczenie wyroku wraz z jego uzasadnieniem. Wniosek taki składa się do Sądu wydającego wyrok w terminie 7 dni od jego ogłoszenia. Następnie jeżeli bank lub kredytobiorca nie są zadowoleni z wydanego wyroku i mają już doręczone uzasadnienie, to kolejnym krokiem jest sporządzenie odwołania w postaci apelacji. Czas na jej przygotowanie oraz złożenie do Sądu wynosi 14 dni od dnia doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem. Jeżeli wyrok w pierwszej instancji był wydany przez Sąd Rejonowy, to apelacja wnosi się do Sądu drugiej instancji, tj. Sądu Okręgowego.

Gdzie wnosi się apelację?

W przypadku kiedy wyrok w pierwszej instancji był wydany przez Sąd Okręgowy, to apelację wnosi się do Sądu Apelacyjnego. Złożenie przez bank odwołania od kredytu frankowego powoduje, że wyrok wydany przez Sąd pierwszej instancji nie jest prawomocny. Sąd drugiej instancji po otrzymaniu apelacji ma cztery możliwości. Po pierwsze może apelację odrzucić, w przypadku gdy uzna, że jest ona spóźniona, nieopłacona lub z innych przyczyn niedopuszczalna. Po drugie może uznać apelację i zmienić zaskarżony wyrok. Dzieje się tak w przypadku, gdy Sąd podzieli zdanie odwołującego się (w kredytach frankowych – banku) przedstawione w apelacji. Po trzecie Sąd może przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Sąd pierwszej instancji. Ostatnia możliwość to odrzucenie pozwu oraz umorzenie postępowania. Należy wskazać, że wyrok wydany przez Sąd drugiej instancji jest prawomocny z momentem jego ogłoszenia.

Czy istnieje możliwość odwołania się przez bank od kredytu frankowego po wyroku Sądu drugiej instancji?

Tak, taka możliwość istnieje, ale jest znacznie ograniczona. Od wyroku frankowego Sądu drugiej instancji bank ma możliwość odwołania się w przypadku dopuszczenia się przez Sąd naruszenia przepisów dotyczących procedury związanej z prowadzonym postępowaniem. Odwołanie od wyroku Sądu drugiej instancji nazywa się kasacją. Należy jednakże wskazać, że bank nie może powoływać się już na okoliczności odnoszące się do stanu faktycznego sprawy czy też powoływać kolejnych dowodów na potwierdzenie swoich racji. Ograniczenie wnoszenia kasacji jest więc znacznie ograniczone, jednak jeżeli wystąpiły błędy w procedurze działania Sądu, to Sąd Kasacyjny przyjmuje odwołanie i nakazuje Sądowi, który naruszył przepisy, aby rozpatrzył tę sprawę.

Czy bank często korzysta z możliwości odwołania się?

Praktyka pokazuje, że banki często odwołują się od wydanego wyroku frankowego, a nawet można powiedzieć, że jest to w dużej mierze przeważające. W takiej sytuacji wyrok Sądu pierwszej instancji nie jest prawomocny. Stanie się tak dopiero po rozpatrzeniu sprawy frankowej przez Sąd drugiej instancji. Bank odwołując się od wyroku frankowego wskazuje w apelacji kwestie, które w jego ocenie są nieprawidłowe i dlaczego wyrok powinien być niekorzystany dla frankowicza, a korzystny dla banku. Taktyka banku polega na maksymalnie możliwym oddaleniu w czasie zastosowania się do rozstrzygnięcia, które nie jest dla banku korzystne. Można powiedzieć, że bank odwołuje się nawet gdy na pierwszy rzut oka widać, że umowa frankowa była nieważna, a kredytobiorca miał rację składając pozew.

Co ma na celu złożenie przez bank odwołania od kredytu frankowego?

Działanie takie ma na celu przede wszystkim przedłużenie postępowania oraz niedopuszczenie do wiążącej mocy wyroku sądu pierwszej instancji, a więc jego prawomocności. Banki odwołując się od wyroku frankowego zdają sobie sprawę, że czynność taka oddali w czasie konieczność zwrotu kwoty na rzecz kredytobiorcy. Działanie takie ma więc wymiar czysto ekonomiczny, który pozwala przesunąć w czasie zastosowanie się przez bank do wydanego wyroku. Zasądzone kwoty na rzecz frankowiczów są zazwyczaj niemałe, bowiem liczone w tysiącach złotych. Wypłacenie tak dużej kwoty jest w ocenie banków katastrofalne w skutkach.  Inną kwestią jest również wywołanie niechęci wśród frankowiczów. Kredytobiorca, który decyduje się na złożenie pozwu oczekuje szybkiego rozpatrzenia sprawy oraz możliwości wyegzekwowania dochodzonej kwoty pieniędzy.

Odwołanie przez bank w celu przedłużenia sprawy

Bank zdając sobie sprawę z tego faktu bardzo często składa apelację w sprawach, w których oczywiste jest, że nie powinna ona być złożona, ponieważ nie ma żadnych podstaw. Jest to celowe działanie banku, które ma wywołać niechęć frankowiczów do występowania na drogę sądową. Banki składając odwołanie od wyroku frankowego chcą w jak najdalszym czasie oddalić kluczowy dla nich skutek w postaci znacznych strat finansowych. Działania te mają więc wymiar zarówno ekonomiczno-finansowy jak i psychologiczny. W przypadku braku odwołania frankowicz ma możliwość egzekwowania od banku całej kwoty zasądzonej wyrokiem. Jeżeli bank w dalszej mierze uchylałby się od wypłaty, to frankowicz ma możliwość wyegzekwowania kwoty za pomocą komornika, który będzie prowadził postępowanie egzekucyjne na podstawie prawomocnego wyroku sądu.

Podsumowanie

W umowie kredytu występują dwie, odmienne sobie strony, które reprezentują przeciwne interesy. Jednym jest wielki przedsiębiorca, a więc bank, który w swoich argumentach wnioskuje o utrzymanie równowagi ekonomicznej. Drugim uczestnikiem jest kredytobiorca – frankowicz, który często wprowadzony w błąd nie zdawał sobie sprawy z ryzyka, z jakim wiązało się zaciągnięcie kredytu innego niż złotowy. Banki składają odwołania od wyroków frankowych pomimo wielu tysięcy wyroków zapadających na korzyść frankowiczów. Jest to w dużej mierze taktyka banków, która polega na przedłużeniu toczącego się postępowania oraz oddaleniu w czasie możliwości egzekwowania wyroku przez frankowicza. Oczywiście istnieją nieliczne przypadki, kiedy bank nie złoży apelacji od niekorzystnego wyroku, a więc stanie się on prawomocny. Są to jednakże sytuacje występujące bardzo rzadko i w dużej mierze są następstwem przeoczenia przez bank terminu na złożenie apelacji. Procedura z uzyskaniem prawomocności wyroku frankowego jest więc skomplikowana. Należy zdawać sobie sprawę, że co do zasady bank odwoła się od wyroku frankowego, jednak jest to działanie celowe, które w przeważającej części kończy się na utrzymaniu przez sąd drugiej instancji wyroku korzystnego dla frankowicza.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.