Wyroki TSUE dla frankowiczów

4 listopada, 2022by Kancelaria Lexnord

Wyrok TSUE dla frankowiczów. 10 czerwca 2021 roku jest ważną datą dla zaciągających kredyt CHF. 

Sprawy: C-609/19, C-776/19 do C-782/19 oraz C-198/20, 

10 czerwca 2021 roku to istotny dzień dla kredytobiorców frankowych. Tego dnia Trybunał Sprawiedliwości orzekł korzystnie dla konsumentów i to nie w jednej, a w trzech sprawach. Dlaczego orzeczenia mają takie znaczenie? Dowiesz się po przeczytaniu niniejszego artykułu.

Wyrok TSUE dla frankowiczów w sprawie C-609/19 z dnia 10.06.2021 r, a pozew o unieważnienie umowy kredytu frankowego.

Wniosek zawierający pytania prejudycjalne w tej sprawie złożony został przez tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne (sąd pierwszej instancji w Lagny-sur-Marne, Francja). Postępowanie dotyczyło banku BNP Paribas Personal Finance SA.

TSUE podkreślił, że wymogu przejrzystości warunków przeliczeniowych nie można sprowadzać do zrozumiałości tych warunków pod względem formalnym i gramatycznym. System ochrony ustanowiony przez dyrektywę 93/13 opiera się na założeniu słabszej pozycji konsumenta wobec przedsiębiorcy m.in. ze względu na stopień poinformowania.

Z tego względu wymóg przejrzystości ustanowiony w dyrektywie, musi podlegać wykładni rozszerzającej. Ponadto Trybunał podkreślił również, że realizacją obowiązku informacyjnego jest przekazanie kredytobiorcy takich informacji, które mają na celu udzielenie wyjaśnień konsumentowi co do funkcjonowania mechanizmu indeksacji i związanego z nim ryzyka. W ocenie Trybunału nie spełnia wymogu przejrzystości przekazywanie kredytobiorcy (konsumentowi) „informacji, nawet licznych, jeżeli opierają się one na założeniu, że parytet między walutą rozliczeniową a walutą płatniczą pozostanie stabilny przez cały okres obowiązywania tej umowy.

Z całością orzeczenia możecie zapoznać się tutaj.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=242571&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4003749

Wyroki TSUE dla frankowiczów w sprawie C-776/19 i C-782/19 z dnia 10.06.2021 r – pozew o kredyt frankowy

Sprawy połączone od C‑776/19 do C‑782/19 dotyczyły wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożone przez tribunal de grande instance de Paris (sąd wielkiej instancji w Paryżu, Francja). Postępowanie ponownie dotyczyło banku BNP Paribas Personal Finance SA.

W przedmiotowych sprawach rozpatrywano problem 5-letniego terminu przedawnienia roszczeń kredytobiorców związanych z umową kredytu waloryzowanego kursem franka szwajcarskiego. Trybunał podzielił zagadnienie przedawnienia na dwa segmenty: pierwszym było przedawnienie roszczenia o ustalenie nieuczciwego charakteru warunku umownego, drugi natomiast tyczył się przedawnienia roszczenia pieniężnego o zasądzenie świadczenia nienależnego spełnionego przez kredytobiorcę na rzecz banku.

Wyroki TSUE dla frankowiczów

W zakresie pierwszego z nich, TSUE wskazał, że w celu zapewnienia skutecznej ochrony praw, konsument musi mieć możliwość podniesienia nieuczciwego charakteru warunku umownego w każdej chwili, a nie tylko jako środka obrony. W związku z powyższym powództwo wniesione przez konsumenta w celu stwierdzenia nieuczciwego charakteru warunku zawartego w umowie zawartej między przedsiębiorcą a konsumentem nie ulega przedawnieniu.

Jeśli natomiast chodzi o drugie zagadnienie – TSUE stanął na stanowisku, iż niedopuszczalne jest, aby początek biegu terminu przedawnienia miał uniemożliwiać konsumentowi skuteczną ochronę w wypadku, gdy termin ten mógłby upłynąć, zanim konsument poweźmie wiedzę o nieuczciwym charakterze warunku zawartego w umowie kredytu.

Trybunał dodatkowo szeroko odniósł się do wymogu przejrzystości w umowach kredytu denominowanego w walucie obcej, tj. formułowania warunków umowy prostym i zrozumiałym dla konsumenta językiem i udzielenia konsumentowi przed podpisaniem umowy wyjaśnień co do funkcjonowania mechanizmu denominacji i związanego z nim ryzyka. Trybunał podkreślił również, że to na przedsiębiorcy spoczywa ciężar udowodnienia wykonania wobec konsumenta obowiązków informacyjnych.

Ciekawi całego rozstrzygnięcia? Zapraszam do lektury.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=242568&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4007007

Wyroki TSUE dla frankowiczów w sprawie C-198/20 z dnia 10.06.2021 r – pozwy frankowe

Jako ostatnie, jednak nie mniej ważne – orzeczenie wydane na skutek pytania prejudycjalnego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli dotyczące tego czy dyrektywa 93/13 chroni każdego konsumenta, czy tylko właściwie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta, a także czy chroni konsumenta, który nie przeczytał lub nie wyjaśnił treści umowy.

Trybunał zdecydował, że w niniejszej sprawie nie ma potrzeby wydawania wyroku, bowiem odpowiedź na tak postawione pytania wynika z poprzedniego orzecznictwa TSUE i z treści samej dyrektywy 93/13 – „Ochrona konsumencka przyznana przez dyrektywę 93/13 przysługuje każdemu konsumentowi”.

Ponadto TSUE potwierdził, iż konsument zawsze znajduje się w słabszej pozycji w stosunku do przedsiębiorcy i w większości przypadków podpisuje gotowy, sporządzony przez przedsiębiorcę formularz umowy nie mając wpływu na jej treść.

Mając na względzie przytoczone argumenty TSUE uznał, iż „zakwalifikowanie danej osoby jako „konsumenta” w rozumieniu przepisów dyrektywy 93/13 nie zależy od jej zachowania, choćby było ono niedbałe, przy zawieraniu kredytu.”.

Z całością tego postanowienia możecie zapoznać się tutaj.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=242781&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4030063

Co dalej z moim kredytem frankowym?

Jednolite i stanowcze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości w kwestii kredytów indeksowanych oraz denominowanych zachęca do rozpoczęcia postępowania przeciwko bankowi. Jeśli dalej nie jesteś w pełni zdecydowany – zapraszam do lektury artykułów: Pierwsze kroki we walce z bankiem. Jak zacząć?Kto przegrywa sprawy frankowe?, Jak wybrać odpowiednią kancelarię w sporze frankowym?, Czy musisz uczestniczyć w rozprawie frankowej? Artykuły mogą zadziałać jako motywator. Po podjęciu decyzji skontaktuj się z zespołem LexNord.

 

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

poprzednie
Jak przygotować się do rozwodu? Jakie są potrzebne dokumenty?

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/lexnord/public_html/lexnord.com/wp-content/themes/avantage/views/prev_next.php on line 36
następne
3 października 2022 r. - Wygrana z mBank SA w Warszawie
KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.