Czy mając kredyt powiązany z CHF w mBanku można pozwać bank?

9 lutego, 2023by Kancelaria Lexnord

Czy mając kredyt CHF w mBanku można pozwać bank? Czy jest szansa na wygraną z dawnym BRE Bankiem i unieważnienie umowy?

 

Jeśli masz tzw. kredyt frankowy w mBanku i dalej zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na krok jakim jest pozwanie banku – ten artykuł jest właśnie dla Ciebie. Tutaj dowiesz się czy umowy dawnego BRE Banku zawierają klauzule abuzywne i jakie szanse masz, żeby doprowadzić do sądownego unieważnienia swojego umowy kredytu. Jeśli natomiast chciałbyś się dowiedzieć jakie korzyści płyną z pozwania banku – link do wpisu w tej tematyce znajdziesz tutaj.

 

Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów „walutowych”

 

Rzecznik Finansowy opublikował zbiór klauzul, które pochodzą z przeanalizowanych przez niego umów lub regulaminów kredytów hipotecznych zawieranych przez banki z klientami w latach 2002-2009. Jest to dla frankowiczów naprawdę przydatne narzędzie, dzięki któremu można wstępnie zweryfikować, czy w danej umowie znajdują się klauzule abuzywne. Mapę znajdziesz na stronie Rzecznika Finansowego. Należy jednak pamiętać, że wygrana w sądzie zależy jeszcze od innych czynników nie tylko samego brzmienia zapisów umownych. Warto skontaktować się z dobrą kancelarią prawną celem uzyskania indywidualnej analizy. Jak ją znaleźć – dowiesz się tutaj.

 

Klauzule niedozwolone w umowach dawnego BRE Bank S.A.

 

Według mapy umowy dawnego BRE Banku zawierają następujące postanowienia abuzywne:

 

Umowa z 2004 r. „mPlan”

 • 7 ust. 1 „mBank udziela Kredytobiorcy na jego wniosek Kredytu hipotecznego przeznaczonego na cel określony w § 1 ust. 1 zwanego dalej Kredytem, w kwocie określonej w § 1 ust. 2, waloryzowanego kursem kupna waluty w CHF wg tabeli kursowej BRE Banku S.A. z dnia i godziny uruchomienia Kredytu/transzy Kredytu.”
 • 12 ust. 5 „Raty kapitałowo-odsetkowe spłacane są̨ w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień́ spłaty z godziny 14:50.”

 

Umowa z 2005 r. „mPlan”

 • 3 ust. 4 pkt 1) „Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Kredytu Tu EUROPA S.A. i tym samym opłacenie składki ubezpieczenia na 60-miesieczny okres ubezpieczenia w wysokości X% różnicy pomiędzy wymaganym wkładem własnym Kredytobiorcy, a wkładem wniesionym faktycznie przez Kredytobiorcę̨, tj. X zł. Jeśli z upływem pełnych 60 miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastąpi całkowita spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem ani inne zdarzenie kończące okres ubezpieczenia, Kredytobiorca zobowiązuje się do kontynuacji ubezpieczenia i tym samym opłacenia składki ubezpieczeniowej wysokości X% d kwoty niespłaconego brakującego wkładu własnego, przy czym łączny okres ubezpieczenia nie może przekroczyć 120 miesięcy, licząc od miesiąca , w którym nastąpiła wypłata Kredytu. Kredytobiorca upoważnia mBank do pobrania środków na opłacenie składki z tytułu kontynuacji ubezpieczenia z rachunku wskazanego w § 6 bez odrębnej dyspozycji.”
 • 7 ust. 1 – jak w umowie z 2004 r.
 • 12 ust. 4 – jak § 12 ust. 5 w umowie z 2004 r.

 

Umowa z 2006 r. „Multiplan”

 • 3 ust. 4 „Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Kredytu Tu EUROPA S.A. i tym samym opłacenie składki ubezpieczenia za 36-miesieczny okres ubezpieczenia w wysokości X% różnicy pomiędzy wymaganym wkładem własnym Kredytobiorcy, a wkładem wniesionym faktycznie przez Kredytobiorcę, tj. X zł. Jeśli z upływem pełnych 36 miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastąpi całkowita spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem ani inne zdarzenie kończące okres ubezpieczenia, Kredytobiorca zobowiązuje się do kontynuacji ubezpieczenia i tym samym opłacenia składki ubezpieczeniowej wysokości X% d kwoty niespłaconego brakującego wkładu własnego, przy czym łączny okres ubezpieczenia nie może przekroczyć 108 miesięcy, licząc od miesiąca , w którym nastąpiła wypłata Kredytu. Kredytobiorca upoważnia MultiBank do pobrania środków na opłacenie składki z tytułu kontynuacji ubezpieczenia z rachunku wskazanego w § 6 bez odrębnej dyspozycji.”
 • 7 ust. 1 – jak w umowie z 2004 r.
 • 12 ust. 5 – jak w umowie z 2004 r.

 

kredyt CHF w mBanku – Umowa z 2007 r. „mPlan”

 • 1 ust. 3A „Kwota kredytu wyrażona w walucie waloryzacji na koniec dnia (…) według kupna waluty z tabeli kursowej BRE Banku S.A. wynosi (…) CHF. Kwota niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Banku. Wartość kredytu wyrażona w walucie obcej w dniu uruchomienia kredytu, może być różna od podanej w niniejszym punkcie.
 • 11 ust. 4 – jak § 12 ust. 5 w umowie z 2004 r.
 • 13 ust. 5 „Wcześniejsza spłata całości Kredytu lub raty kapitało-odsetkowej a także spłata przekraczająca wysokość raty powoduje, że kwota spłaty jest przeliczana po kursie CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującym w dniu i godzinie spłaty.”

 

Umowa z 2008 r. „Multiplan”

 • 1 ust. 3A jak w umowie z 2007 r.
 • 3 ust. 3 „Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Kredytu TU ALIANZ POLSKA S.A. na 36 miesięczny okres ubezpieczenia. Jeżeli z upływem pełnych 36 miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastąpi całkowita spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem ani inne zdarzenie kończące okres ubezpieczenia, ubezpieczenie podlega automatycznej kontynuacji, przy czym łączny okres ubezpieczenia nie może przekroczyć 108 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nastąpiła wypłata kredytu.

Kredytobiorca upoważnia MultiBank do pobrania środków z tytułu zwrotu kosztów ubezpieczenia w wysokości X% kwoty kredytu objętej ubezpieczeniem tj. X zł oraz zwrotu kosztów z tytułu kontynuacji przedmiotowego ubezpieczenia z rachunku wskazanego § 6 bez odrębnej dyspozycji.”

 • 10 ust. 5 jak § 12 ust. 5 w umowie z 2004 r.
 • 12 ust. 5 jak § 13 ust. 5 w umowie z 2007 r.

 

Klauzule przeliczeniowe mBanku w Rejestrze Klauzul Niedozwolonych

 

W dniu 28 maja 2021 r. do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów trafiło sześć klauzul przeliczeniowych stosowanych przez mBank S.A. w umowach zawieranych z konsumentami. Oznacza to, że kredytobiorca ma prawo powołać się na fakt, że zapisy te stanowią postanowienia abuzywne.  W konsekwencji konsument nie jest nimi związany od momentu zawarcia umowy.

 

Postanowienia zostały zapisane pod numerami 7770-7775 i są to kolejno:

 

klauzula nr 7770:przeliczenia kredytu na walutę waloryzacji bank dokonuje wg kursu kupna danej waluty z tabeli kursowej banku obowiązującej w dniu i godzinie uruchomienia kredytu

klauzula nr 7771:Wysokość kursów kupna/sprzedaży walut obowiązujących w danym dniu roboczym może ulegać zmianie. Decyzja o zmianie kursów jak również o częstotliwości zmiany podejmowana jest przez Bank z uwzględnieniem czynników wymienionych w ust.6

klauzula nr 7772:Kursy kupna/sprzedaży walut, jak również wysokość spreadu walutowego wyznaczane są z uwzględnieniem poniższych czynników: 1) bieżących notowań kursów wymiany walut na rynku międzybankowym, 2) podaży i popytu na waluty na rynku krajowym, 3) różnicy stóp procentowych oraz stóp inflacji na rynku krajowym, 4) płynności rynku walutowego, 5) stanu bilansu płatniczego i handlowego.”

klauzula nr 7773:W przypadku, gdy Kredytobiorca/Pożyczkobiorca dokona wyboru spłaty Kredytu/Pożyczki w złotych albo złoży dyspozycję spłaty Kredytu/Pożyczki w złotych po uprzednim złożeniu dyspozycji spłaty Kredytu/Pożyczki w walucie waloryzacji (powrót do spłaty w złotych), obowiązują następujące zasady: 1) w całym okresie obowiązywania Umowy począwszy od pierwszego dnia spłaty albo od dnia dokonania zmiany waluty spłaty na złote, spłata rat dokonywana jest w złotych po uprzednim przeliczeniu (pomnożeniu) rat kapitałowo-odsetkowych, jeśli kredyt został wypłacony w całości lub rat odsetkowych, jeśli kredyt jest wypłacany w transzach, wg kursu sprzedaży waluty waloryzacyjnej określonej w Tabeli kursowej Banku obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50

klauzula nr 7774:Wysokość kursów kupna/sprzedaży walut obowiązujących w danym dniu roboczym może ulegać zmianie. Decyzja o zmianie wysokości kursów jak również o częstotliwości zmiany podejmowana jest przez Bank z uwzględnieniem czynników wymienionych w ust.4

klauzula nr 7775:Kursy kupna/sprzedaży walut, jak również wysokość spreadu walutowego wyznaczane są z uwzględnieniem poniższych czynników: 1) bieżących notowań kursów wymiany walut na rynku międzybankowym, 2) podaży i popytu na waluty na rynku krajowym, 3) różnicy stóp procentowych oraz stóp inflacji na rynku krajowym, 4) płynności rynku walutowego, 5) stanu bilansu płatniczego i handlowego

Masz umowę w mBanku? Skontaktuj się z nami!

Jak widać wpisane do Rejestru Klauzul Niedozwolonych postanowienia różnią się od tych, które znajdziecie na mapie Rzecznika Finansowego. Dlatego właśnie warto skontaktować się z kancelarią celem analizy umowy – w LexNord taką analizę uzyskasz za darmo. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą współpracy, którą znajdziecie pod tym linkiem.

 

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.