Bank BPH S.A. w sporach frankowych – Umowy dawnego GE Money

24 kwietnia, 2023by Kancelaria Lexnord

Bank BPH w sporach frankowych – „trudne” umowy dawnego GE Money. Czy da się je unieważnić?

Umowy dawnego GE Money Bank S.A., które bank oferował głównie w latach 2005-2008 początkowo spędzały sen z powiek pełnomocnikom reprezentującym kredytobiorców. Na szczęście można powiedzieć, że dzisiaj ugruntowała się już linia orzecznicza polskich sądów i to z korzyścią dla konsumentów. Umowy kredytowe GE Money w lwiej części unieważnia się. Jeśli chcesz dowiedzieć się dlaczego – zapraszam do lektury tego artykułu. Jeśli jednak trafiłeś tu przez przypadek i posiadasz kredyt w innym banku, to odsyłam do wpisów poświęconych umowom takich banków jak: PKO BP, Nordea Bank, BNP Paribas – Fortis Bank, Deutsche Bank, Raiffeisen Bank (zarówno stare umowy Raiffeisen jak i EFG Eurobank Ergasias – Polbank) czy Kredyt Bank.

 

Czy umowa z dawnym Ge Money zawiera klauzule abuzywne? Czy da się ją podważyć?

Stare umowy Ge Money Bank S.A. zawierają jak większość tzw. „umów frankowych” zapisy niedozwolone. Jeżeli Twoja umowa zawiera postanowienia jak te poniżej, to warto skonsultować się z kancelarią – istnieje bowiem duże prawdopodobieństwo, że żądać można ustalenia nieważności takiej umowy.

 

Umowa o kredyt hipoteczny z 2005 r.
 • 1 ust. 1 „Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich (słownie: … złotych polskich), indeksowanego kursem CHF zwanego dalej „Kredytem” na warunkach określonych w Umowie a Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania Kredytu zgodnie z postanowieniem Umowy oraz zapłaty Bankowi prowizji, opłat i innych należności wynikających z Umowy. Na kwotę Kredytu składa się kwota pozostawiona do dyspozycji Kredytobiorcy w wysokości (…) złotych polskich, przeznaczona na realizację celu określonego w ust. 2 oraz kwota należnej składki z tytułu ubezpieczenia od ryzyka utraty pracy opisanego w § 13, w wysokości (…) złotych polskich, która zostanie doliczona do salda Kredytu, zgodnie z zasadami określonymi w § 17, następnie saldo walutowe przeliczane jest dziennie na złote polskie według kursu sprzedaży waluty do której indeksowany jest Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A., opisanej szczegółowo w § 17.”
 • 7 ust. 2 zd. 4 „Każdorazowo wypłacana kwota polskich złotych polskich, zostanie przeliczona na walutę, do której indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty Kredytu podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A., obowiązującego w dniu dokonania wypłaty przez Bank.”
 • 10 ust. 6 „Rozliczenie każdej wpłaty dokonywanej przez Kredytodawcę, będzie następować według kursu sprzedaży waluty, do której jest indeksowany Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A., obowiązującego w dniu wypływu środków do Banku.”
 • 17 ust. 1-5 „1. Do rozliczenia transakcji wypłat i spłat Kredytów oraz Pożyczek stosowane są odpowiednio kusy/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A. walut zawartych w ofercie Banku obowiązujące w dniu dokonania transakcji.
 1. Kursy kupna określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP minus marża kupna.
 2. Kursy sprzedaży określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP plus marża sprzedaży.
 3. Do wyliczenia kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielonych przez GE Money Banku S.A. stosuje się kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP w danym dniu roboczym skorygowane o marże kupna sprzedaży GE Money Banku S.A ustalane w sposób określony w ust. 5
 4. Marże kupna/sprzedaży ustalane są raz na miesiąc. Wyliczenie ww. marż polega na obliczeniu różnicy pomiędzy średnimi kursami złotego do danych walut ogłoszonymi w tabeli kursów średnich NBP w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż a średnią arytmetyczną z kursów kupna/sprzedaży stosowanych do transakcji detalicznych z i pięciu banków na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż ww. banki to: PKO BP S.A., PEKAO S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Millennium Bank S.A. i CitiBank Handlowy Polska S.A.”

 

Umowa o kredyt hipoteczny z 2006 r., z 2007 r. i z 2008 r.
 • 1 ust. 1 (brzmienie jak w umowie z 2005 r.)
 • 7 ust. 2 zd. 4 (brzmienie jak w umowie z 2005 r.)
 • 10 ust. 8 (brzmienie jak § 10. ust. 6 w umowie z 2005 r.)
 • 17 ust. 1-5 (punkty 1-3: brzmienie jak w umowie z 2005 r.)

„4. Do wyliczenia kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielonych przez GE Money Banku S.A. stosuje się kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP w danym dniu roboczym skorygowane o marże kupna sprzedaży GE Money Banku S.A.

 1. Obowiązujące w danym dniu roboczym kursy kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank SA walut zawartych w ofercie Banku określane są przez Bank po godz. 15.00 poprzedniego dnia roboczego i wywieszone są w siedzibie Banku oraz publikowane na stronie internetowej GE Money Banku SA.”

 

W mojej umowie są klauzule abuzywne – w czym tkwi więc problem?

Umowy dawnego GE Money są o tyle trudniejsze do podważenia niż umowy innych banków z tego względu, że zapis dotyczący sposób ustalania kursów kupna i sprzedaży walut obcych w Tabeli kursowej banku (§ 17) skonstruowany został w ten sposób, że opisuje, iż na kurs ten obejmuje dwie składowe: kurs średni NBP, od którego odejmuje się lub dodaje marżę banku.

 

Bank BPH w sporach frankowych – Taktyka procesowa Banku 

Oprócz tego, że Bank BPH S.A. w postępowaniu sądowym twierdzi niezmiennie, że umowy dawnego GE Money wcale nie zawierają zapisów niedozwolonych, to podnosi również, że nawet gdyby uznać, że niedookreślona marża banku faktycznie kwalifikuje się do uznania za zapis abuzywny, to nie skutkuje to upadkiem umowy. W ocenie banku należy usunąć jedynie fragment postanowienia dotyczący właśnie marży, a co za tym idzie w dalszym ciągu dokonywać przeliczeń kredytu, ale jedynie po średnim kursie NBP. Początkowo sądy bardzo często przychylały się do takiego stanowiska, nawet pomimo że pełnomocnicy kredytobiorców podnosili, że nie istnieje w tym przypadku możliwość dokonania podziału zapisu niedozwolonego i eliminacji tylko jego części.

 

Przełom w kwestii umów dawnego Ge Money – wyrok TSUE w sprawie C-19/20

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 29 kwietnia 2021 stwierdził, że co prawda przepisy prawa unijnego nie stoją na przeszkodzie, aby sąd usunął jedynie część postanowienia zawierającego nieuczciwe elementy, niemniej jednak, takie usunięcie musi jednocześnie wiązać się z odstraszającym celem dyrektywy i stanowić dla przedsiębiorcy sankcję. Ponadto usuwany element musi stanowić odrębne zobowiązanie umowne, będące przedmiotem kontroli pod kątem jego abuzywności. W praktyce oznacza to, że nie można z umowy usunąć jedynie połowy postanowienia dotyczącego mechanizmu indeksacji. Wyrok TSUE spowodował, że polskie sądy zaczęły śmielej i częściej wydawać wyroki unieważniające umowy dawnego GE Money.

 

Chcę pozwać bank! Co mam zrobić?

Przed pozwaniem banku warto skontaktować się z kancelarią celem analizy umowy. Kontakt do LexNord: telefon: 516 076 132, e-mail: kancelaria@lexnord.pl – prześlij nam dokumenty, a dokonamy analizy Twojej umowy za darmo, następnie wspólnie opracujemy strategię walki z bankiem. Naprawdę warto!

 

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.