Pozwy przeciwko konsumentom – Co należy się bankom?

Pozwy przeciwko konsumentom. Co na to TSUE?

Pisałam już w temacie innych orzeczeń Trybunału w tematyce żądań banków wykraczających ponad zwrot kwoty oddanej do dyspozycji kredytobiorcy. Mowa tu m.in. o roszczenia banków o korzystanie z kapitału oraz waloryzację udostępnionego kapitału. W sprawach tych zapadły już następujące wyroki: z 15 czerwca 2023 r. w sprawie C-520/21, oraz z 12 stycznia w sprawie e C-488/23.  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej – kliknij w linki – przekierują Cię do artykułów poświęconych tym właśnie orzeczeniom TSUE. Nie sposób jednak nie wspomnieć również o bardzo ważnym postanowieniu z grudnia 2023. Mowa o sprawie C-756/22.

 

Pytanie do TSUE o możliwość żądania waloryzacji kapitału

SO w Warszawie zapytał Trybunał czy w przypadku uznania, że umowa kredytu jest od początku nieważna z powodu zawarcia w niej nieuczciwych warunków umownych, bank oprócz zwrotu pieniędzy zapłaconych w wykonaniu tej umowy (kapitału kredytu) oraz odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty, może domagać się także jakichkolwiek innych świadczeń, w tym należności (w szczególności wynagrodzenia, odszkodowania, zwrotu kosztów lub waloryzacji świadczenia) z tytułu tego, że:

  • bank został czasowo pozbawiony możliwości korzystania ze swoich pieniędzy, przez co utracił możliwość zainwestowania ich i osiągnięcia dzięki temu korzyści,
  • bank poniósł koszty obsługi umowy kredytu i przekazania pieniędzy konsumentowi,
  • konsument odniósł korzyść polegającą na tym, że mógł czasowo korzystać z pieniędzy banku, w tym mógł je zainwestować i dzięki temu uzyskać korzyści,
  • konsument czasowo miał możliwość korzystania z pieniędzy banku nieodpłatnie, co byłoby niemożliwe w warunkach rynkowych,
  • wartość nabywcza pieniędzy spadła na skutek upływu czasu, co oznacza realną stratę dla banku,
  • czasowe udostępnienie pieniędzy do korzystania może zostać potraktowane jako spełnienie usługi, za którą bank nie otrzymał wynagrodzenia?

 

Pozwy przeciwko konsumentom. TSUE ucina dyskusję w tej kwestii.

Orzeczenie z 11 grudnia 2023 roku w sprawie C-756-22

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ponownie potwierdził korzystne dla konsumentów stanowisko w sporze między nimi, a bankami. TSUE ponownie stwierdził, że banki nie mają prawa żądać od konsumentów rekompensaty przekraczającej udostępniony kapitał oraz ustawowe odsetki za zwłokę od dnia wezwania do spłaty.

Trybunał uznał, że należy interpretować prokonsumentowo artykuły 6 ust. 1 i 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. dotyczącej nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Oznacza to, że w przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytu hipotecznego z powodu zawarcia w niej nieuczciwego warunku, bank nie może żądać od konsumenta nic więcej niż zwrócenie kapitału i ustawowe odsetki za opóźnienie.

 

Odpowiedź TSUE na pytanie prejudycjalnie

W dniu 11 grudnia 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał postanowienie w sprawie C-756/22. TSUE orzekł w nim, że w kontekście uznania umowy kredytu hipotecznego zawartej z konsumentem przez instytucję bankową za nieważną w całości ze względu na to, że umowa ta zawiera nieuczciwe warunki, bez których nie może ona dalej obowiązywać, stoją one na przeszkodzie wykładni sądowej prawa państwa członkowskiego, zgodnie z którą instytucja ta ma prawo żądać od tego konsumenta zwrotu kwot innych niż kapitał wpłacony na poczet wykonania tej umowy oraz ustawowe odsetki za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty.

 

Wyrok TSUE z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie C-756/22 – co oznacza dla frankowiczów?

Orzecznictwo Trybunału jest dosadne – banki nie mogą żądać od kredytobiorców żadnych dodatkowych świadczeń ponad zwrot kapitału i ewentualnych odsetek liczonych od wezwania. W praktyce oznacza to, że instytucje finansowe najpewniej zaprzestaną składania nowych pozwów, by niepotrzebnie nie narażać się na dodatkowe koszty. Powództwa takie bowiem z całą pewnością będą ostatecznie oddalane.

 

Pozwy przeciwko konsumentom a oni po raz kolejny górą. Czas pozbyć się kredytu

Jednolite i stanowcze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości w kwestii kredytów indeksowanych oraz denominowanych zachęca do rozpoczęcia postępowania przeciwko bankowi. Jeśli dalej nie jesteś w pełni zdecydowany – zapraszam do lektury artykułu, który może zadziałać jako motywator. W innym moim artykule dowiesz się czym kierować się podczas wyboru odpowiedniej kancelarii do sprawy frankowej. Po podjęciu decyzji o pozwaniu banku – koniecznie skontaktuj się z zespołem LexNord.

 

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

poprzednie
Wskaźnik WIBOR – Co to jest? Co się na niego składa?

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/lexnord/public_html/lexnord.com/wp-content/themes/avantage/views/prev_next.php on line 36
następne
11 stycznia 2024 r. – prawomocna wygrana z PKO BP S.A. w Warszawie
KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.