Klauzule niedozwolone w umowach Deutsche Banku

7 grudnia, 2022by Kancelaria Lexnord

Klauzule niedozwolone w umowach Deutsche Banku

Umowy kredytów frankowych Deutsche Banku, tak samo jak umowy dawnego Fortis Banku często uznawane są za znacznie trudniejsze do zakwestionowania w sądzie, niż umowy zawarte z innymi bankami. Dzieje się tak z uwagi na to, że bank w toku postępowania podnosi argument, jakoby umowy te stanowiły kredyty stricte walutowe, a to z uwagi na fakt, że teoretycznie z ich treści wynika możliwość wypłaty i spłaty bezpośrednio we franku szwajcarskim. Nie sposób się jednak z twierdzeniami banku zgodzić.

Deutsche Bank udzielał w Polsce w latach 2006-2009 kredytów, których cechą charakterystyczną było określenie w umowie kwoty kredytu we franku szwajcarskim, natomiast wypłata i spłata następowała w złotówkach po uprzednim przeliczeniu wartości w walucie obcej na złotówki i odwrotnie według kursów z tabeli banku. Nie były więc to kredyty walutowe, a tzw. kredyty denominowane w walucie CHF.

Umowa kredytu w Deutsche Banku – czy taką umowę frankową da się unieważnić?

Oczywiście, że tak. Umowy Deutsche Banku są wadliwe pod wieloma względami, a każda z tych wad stanowi niezależną od siebie podstawę do wniesienia do sądu powództwa o tzw. unieważnienie umowy.

Klauzule niedozwolone w umowach Deutsche Banku – Mapa w umowach kredytów „walutowych”

Jeśli zastanawiasz się, czy Twoja umowa zawiera tzw. zapisy niedozwolone, to pierwszym krokiem jaki powinieneś poczynić jest odwiedzenie strony Rzecznika Finansowego pod adresem:https://rf.gov.pl/wp-content/uploads/2021/06/Mapa-Klauzul-aktualizacja-na-07.06.2021.pdf. Znajdziesz tutaj tak zwaną mapę klauzul niedozwolonych w umowach kredytów „walutowych”. Pamiętaj jednak, że sam fakt, iż w swojej umowie widzisz zapis identyczny lub podobny do tego wskazanego na mapie nie oznacza 100% prawdopodobieństwa wygranej w sądzie. Oprócz bowiem samej konstrukcji umowy ważne, a czasem decydujące znaczenie mają okoliczności towarzyszące jej zawarciu.

Klauzule niedozwolone w umowach Deutsche Banku

Według mapy klauzul niedozwolonych w umowach kredytów „walutowych” umowy kredytów frankowych Deutsche banku zawierają następujące zapisy abuzywne:

Umowa z 2006 r. i z 2007 r.

pkt 13 „Kwota niskiego wkładu własnego podlegająca ubezpieczeniu wynosi: X CHF (słownie: …. franków szwajcarskich), co stanowi równowartości X zł. (słownie: … złotych) Kurs waluty X.”;
§ 2 ust. 2 „Kwota Kredytu będzie wypłacona Kredytobiorcy jednorazowo lub w transzach zgodnie z zapisami pkt 2 Tabeli, po spełnieniu warunków do wypłaty Kredytu/transz Kredytu (…). W przypadku wypłaty w złotych lub innej walucie niż określona w pkt 2 Tabeli Bank zastosuje kurs kupna CHF opublikowany w „Tabeli kursów dla kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w walutach obcych Deutsche Bank PBC SA obowiązujący w Banku w dniu wypłaty kwoty Kredytu lub jego transzy.”;
§ 3 „Od przyznanego Kredytobiorcy Kredytu Bankowi przysługuje Prowizja określona w pkt 7 Tabeli (…). Prowizja zostanie pobrana w złotych przy zastosowaniu kursu określonego w 2 ust. 2.”;
§ 6 ust. 1 „Spłata kredytu następować będzie poprzez obciążenie na rzecz Banku Rachunku Bankowego Kredytobiorcy kwotą w złotych stanowiącą równowartość bieżącej Raty w CHF, zadłużenia przeterminowanego i innych należności Banku w CHF obliczonych przy zastosowaniu kursu sprzedaży CHF opublikowanego w „Tabeli kursów dla kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w walutach obcych Deutsche Bank PBC SA” obowiązującego w Banku na dwa dni robocze przed terminem każdej spłaty kwoty kredytu (…). Jeżeli spłata kredytu nastąpi w innej walucie niż określona w pkt 2 Tabeli wówczas kwota ta zostanie przeliczona najpierw na złote po kursie kupna tej waluty a następnie na CHF po kursie sprzedaży przy zastosowaniu kursów opublikowanych w „Tabeli kursów dla kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w walutach obcych Deutsche Bank PBC SA.”;
§ 10 ust. 13 „(…) Bank pobierze dodatkową opłatę za kolejny okres ubezpieczenia poprzez obciążenie Rachunku Bankowego Kredytobiorcy kwotą opłaty – w przypadku, gdy waluta rachunku nie jest zgodna z walutą kredytu Bank dokona przewalutowania środków na walutę kredytu przy zastosowaniu kursu sprzedaży dewiz obowiązującego w Banku w dniu poboru opłaty (…).”.

Umowa z 2008 r.

§ 2 ust. 2 „(…) Kwota Kredytu będzie wypłacona Kredytobiorcy w złotych. Do przeliczenia kwoty Kredytu na złote Bank zastosuje kurs kupna CHF opublikowany w „Tabeli kursów dla kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w walutach obcych Deutsche Bank PBC S.A.”, obowiązującym w Banku w dniu wypłaty kwoty Kredytu lub jego transzy.(…)”;
§ 3 – zapis tożsamy z umowami z 2006 i 2007 roku;
§ 6 ust. 1 „Spłata kredytu następować będzie poprzez obciążenie na rzecz Banku Rachunku Bankowego Kredytobiorcy kwotą w złotych stanowiąca równowartość bieżącej Raty w CHF, zadłużenia przeterminowanego i innych należności Banku w CHF obliczonych przy zastosowaniu kursu sprzedaży CHF opublikowanego w „Tabeli kursów dla kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w walutach obcych Deutsche Bank PBC S.A.”, obowiązującym w Banku na dwa dni robocze przed terminem każdej spłaty kwoty kredytu. (…).”;
§ 10 ust. 13 – zapis tożsamy z umowami z 2006 i 2007 roku;

Umowa z 2009 r.

ust. 2.3. „Spłata Kredytu (…) następuje poprzez obciążenie, w Dacie Wymagalności, Rachunku Bieżącego (…). Jeżeli Rachunek Bieżący prowadzony jest w złotych, to w przypadku Kredytu walutowego należności Banku, wyrażone w walucie Kredytu, Bank pobiera poprzez obciążenie Rachunku Bieżącego kwotą w złotych, stanowiąca ich równowartość. Równowartość kwoty w złotych ustawa się według kursu sprzedaży waluty obcej, obowiązującego w Banku na podstawie Tabeli Kursów, na dwa Dni Robocze przed Datą Wymagalności każdej należności Banku. (…). Jeżeli splata Rat Kredytu nastąpi w innej walucie niż waluta Kredytu, wówczas kwota wpłaty zostanie przewalutowana najpierw na złote po kursie kupna tej waluty, a następie na walutę Kredytu po kursie sprzedaży, przy zastosowaniu kursów obowiązujących w Banku na podstawie Tabeli Kursów.(…)”;
Załącznik nr 1 do Umowy Kredytu – pkt. 2 „Jeżeli wypłacona Kwota Kredytu walutowego (pomniejszona o Prowizję Przygotowawczą oraz Koszt ubezpieczenia Brakującego Wkładu Własnego) po przeliczeniu według kursu kupna obowiązującego w Banku na podstawie Tabeli Kursów z dnia Wypłaty Kredytu będzie wyższa niż kwota X zł. to nadwyżka Kredytu w Walucie Kredytu nad tę kwotę zostanie zaliczona w dniu Wypłaty Kredytu na poczet wcześniejszej spłaty kapitału Kredytu bez względu na uzgodnienie Okresu Odroczonej Spłaty Kapitału Kredytu. To samo dotyczy Kredytu wypłacanego w transzach, z tym, że podstawa do ustalenia kwoty nadwyżki jest kurs z dnia efektywnie dokonanej wypłaty każdej z transz Kredytu, zaś cała nadwyżka, o której mowa w zdaniu pierwszym, zostanie zaliczona na poczet wcześniejszej spłaty Kredytu w dniu wypłaty tej transzy Kredytu, której wyplata – choćby częściowo – powoduje przekroczenie progu ustalonego w zdaniu pierwszym.(…)”.

Klauzule niedozwolone w umowach Deutsche Banku – jest decyzja UOKiK-u!

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję (DOZIK-9/2018 z dnia 31.12.2018), w której uznał za niedozwolone trzy klauzule i zakazał ich wykorzystywania. Prezes UOKiK nałożył ponadto na Deutsche Bank Polska prawie 7 mln zł kary (6.982.145 zł). Pamiętajmy jednak, że rozstrzygnięcia UOKiK-u nie wiążą sądów wprost, stanowią natomiast tzw. prejudykat, czyli innymi słowy swoiste wytyczne do orzekania w podobnych sprawach.

Wady umów kredytowych Deutsche Banku

Zawarte w umowach Deutsche Banku klauzule abuzywne to nie jedyne wady prawne tych umów. Poza nimi istotnym jest fakt, że kredytobiorca w momencie zawierania umowy nie znał kwoty, która zostanie mu udostępniona w złotych, a co za tym idzie nie mógł przewidzieć czy wystarczy mu ona do zrealizowania celu kredytowania. Wartość kredytu na PLN była bowiem przeliczana dopiero w dniu wypłaty i często znacząco odbiegała od tej wskazanej we wniosku kredytowym. To, że bank nie oddawał do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony ściśle określonej kwoty środków pieniężnych rozpatrywać należy jako naruszenie art. 69 ustawy Prawo bankowe.

Kancelaria LexNord specjalizuje się w problematyce umów powiązanych z frankiem szwajcarskim działając prężnie w tym zakresie już od 2016 roku. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, w procesie podniesie szereg argumentów, które stanowić będą niezależne od siebie przesłanki do uznania umowy frankowej za nieważną, a w konsekwencji do uwolnienia się od kredytu.

Ugody Deutsche Banku – czy to się opłaca?

Alternatywą dla sądowego unieważnienia umowy kredytu jest zawarcie z bankiem ugody. Takie ugody od pewnego czasu oferuje również Deutsche Bank, jednak w mojej opinii ich warunki zbyt daleko odbiegają od wytycznych KNF-u, a co za tym idzie są dla frankowiczów po prostu nieopłacalne. Bank proponuje bowiem możliwość wcześniejszej spłaty pozostałego zadłużenia po kursie, który jest jedynie o około 20 proc. niższy niż aktualny kurs rynkowy. W zamian żąda natomiast podpisania deklaracji, która zamyka drogę do dochodzenia roszczeń w sądzie.

Czy warto pozwać Deutsche Bank?

Wytoczenie procesu frankowego przeciwko Deutsche Banku może przynieść znacznie większe korzyści niż dalsze spłacanie kredytu, czy zawarcie z bankiem ugody. Prawomocne unieważnienie umowy oznacza, że do banku oddać musisz jedynie sam kapitał, bez odsetek i innych opłat. Poza tym istnieje jeszcze szereg korzyści, o których przeczytasz tutaj. Zarówno zdecydowanych jak i wahających się zapraszam do kontaktu mailowego: kancelaria@lexnord.com lub telefonicznego: 516 076 132. Dokonamy indywidualnej analizy Twojej umowy frankowej całkowicie za darmo.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/lexnord/public_html/lexnord.com/wp-content/themes/avantage/views/prev_next.php on line 10
poprzednie
29 listopada 2022 roku - Wygrana z Bankiem Millennium SA w Warszawie
następne
Phishing co to jest? Jak działają oszuści
KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.