Kredyt frankowy w Raiffeisen Bank – czy takie umowy można unieważnić?

16 marca, 2023by Kancelaria Lexnord
Kredyt frankowy w Raiffeisen Bank International AG – czy takie umowy można unieważnić? Stare umowy Raiffeisen Bank Polska S.A. i EFG Eurobank Ergasias (Polbank)

 Kredyty frankowe w banku Raiffeisen Bank to zmartwienie wielu polskich kredytobiorców. Jeśli masz umowę frankową z tym bankiem to musisz wiedzieć, że kancelaria LexNord na pewno pomoże Ci uwolnić się od tego kredytu CHF. Jeśli zastanawiasz się czy umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego frankiem szwajcarskim zawierają klauzule abuzywne i czy istnieje szansa by unieważnić kredyt w Raiffeisen to ten artykuł jest dla Ciebie.

 

Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów „walutowych”

Na początek ponownie odsyłam do publikacji Rzecznika Finansowego, czyli zbioru klauzul, które pochodzą z przeanalizowanych przez niego umów lub regulaminów kredytów hipotecznych zawieranych przez banki z klientami w latach 2002-2009. Mapę znajdziesz na stronie Rzecznika Finansowego. Należy jednak pamiętać, że wygrana w sądzie zależy również od innych przesłanek. Skontaktuj się z kancelarią prawną celem uzyskania indywidualnej analizy – w LexNord uzyskasz ją zupełnie za darmo – zapraszam do kontaktu!

 

Kredyt frankowy w Raiffeisen Bank Polska S.A. i klauzule niedozwolone w umowach 
[Umowa kredytu Mieszkaniowego nr MG z 2008 r.]
 • 2 ust. 1W przypadku Kredytu udzielonego w walucie CHF/EUR/USD kwota kredytu zostanie wypłacona w złotych wg kursu kupna danej waluty zgodnie z obowiązującą Banku w dniu Uruchomienia Kredytu/Transzy Kredytu Tabelą Kursów walut dla produktów hipotecznych w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna.”
 • 10 ust. 4W przypadku Kredytu udzielonego w CHF/EUR/USD kapitał, odsetki oraz inne zobowiązania z tytułu Kredytu, poza wymienionymi w § 3 ust. 1 Umowy wyrażone w walucie obcej spłacane będą w złotych jako równowartość kwoty podanej (w walucie) przeliczonej:
 1. a) wg kursu sprzedaży waluty zgodnie z obowiązującą w Banku w dniu spłaty zobowiązania określonym w harmonogramie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Tabelą kursów walut dla produktów hipotecznych Raiffeisen Bank Polska S.A. w przypadku wpłat dokonanych przez tym terminem lub w tym terminie,
 2. b) wg kursu sprzedaży waluty zgodnie z obowiązującą w Banku w dniu wpływu środków na rachunek wskazany w § 2 ust. 17 Umowy Tabelą kursów walut dla produktów hipotecznych w Raiffeisen Bank Polska S.A. w przypadku wpłat dokonanych po dniu, określonym w harmonogramie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.”

 

[Regulamin Kredytu Mieszkaniowego „Marża” w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna]
 • 7 ust. 2Kredyty udzielane w walutach obcych uruchamiane i spłacone są w równowartości złoty obliczanej na zasadach określonych w ust. 3 poniżej.”
 • 7 ust. 3Dla kredytu udzielonego w walucie obcej Bank stosuje następujące kursy walut:

1)  dla uruchomienia Kredytu kurs kupna danej waluty zgodnie z obowiązującą w Banku w dniu uruchomienia Kredytu Tabelą Kursów,

2)  dla spłaty zobowiązań z tytułu Kredytu (kapitał i odeski) – kurs sprzedaży danej waluty zgodnie z obowiązującą w Banku w dniu spłaty zobowiązania Tabelą Kursów z zastrzeżeniem postanowień § 18 ust. 6

3)  dla kwoty prowizji przygotowawczej, opłaty z tytułu ubezpieczenia Kredytu, ubezpieczenia Niskiego Wkładu, ubezpieczenia Kredytobiorcy na życie oraz innych zobowiązań wynikających z Umowy Kredytu nie wymienionych w pkt 1) i 2) powyżej Bank stosuje kursy walut wg zasad określonych w Umowie Kredytu.

 • 9 ust. 4W przypadku Pożyczki udzielonej w CHF/EUR/USD, kapitał, odsetki oraz inne zobowiązania z tytułu Pożyczki, poza wymienionym w § 3 ust. 1 Umowy wyrażone w walucie obcej spłacane będą w złotych jako równowartość kwoty podanej w tej walucie przeliczonej:

1)  wg kursu sprzedaży waluty zgodnie z obowiązującą w Banku w dniu spłaty zobowiązania określonym w harmonogramie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Tabelą kursów walut dla produktów hipotecznych Raiffeisen Bank Polska S.A. w przypadku wpłat dokonanych przez tym terminem lub w tym terminie,

2)  wg kursu sprzedaży walut waluty zgodnie z obowiązującą w Banku, w dniu wpływu środków na rachunek wskazany w § 2 ust. 13 Umowy Tabelą kursów walut dla produktów hipotecznych w Raiffeisen Bank Polska S.A. w przypadku wpłat dokonanych w po dniu, określonym ww. harmonogramie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.”

 • 10 ust. 7Dokonanie przedterminowej spłaty kredytu kapitału w części niezwalania Pożyczkobiorcy od konieczności dokonywania spłat bieżącej raty kapitałowo-odsetkowej wynikającej z harmonogramu w przypadku spłaty dokonanej w terminie płatności tej raty oraz należnych rat kapitałowo-odsetkowych w terminach określonych w nowym harmonogramie spłat i nie powoduje skrócenia okresu kredytowania.”

 

Klauzule niedozwolone w umowach EFG Eurobank Ergasias (Polbank)

 [Umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r., z 2008 r. i z 2009 r.]

 • 2 ust. 1Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (…) zł (słownie: ………..). Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.”

 

[Regulamin Kredytu Hipotecznego udzielanego przez POLBANK EFG]
 • 7 ust. 4W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach, stosuje się kurs nie niższy niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty poszczególny transz. Saldo zadłużenia z tytułu kredytu wyrażone jest w walucie obcej i obliczane jest według stosowanego przy uruchomieniu kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach, saldo zadłużenia z tytułu kredytu obliczane jest według kursów stosowanych przy wypłacie poszczególnych transz. Aktualnie saldo zadłużenia w walucie kredytu Kredytobiorca otrzymuje listowanie w przypadku postanowień § 11.”
 • 9 ust. 2W przypadku kredytów do waluty indeksowanych do waluty obcej:

1)  raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 1, według kursu sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty spłaty kredytu;

2)  jeżeli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty kredytu.”

 • 13 ust. 7W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.”

 

Raiffeisen Bank wprowadzał konsumentów w błąd – jest decyzja UOKiK!

 Raiffeisen Bank dokonywał jednostronnie zmian w umowach kredytów hipotecznych waloryzowanych do waluty obcej – nie był jednak uprawniony do ich wprowadzenia. O zmianach informował kredytobiorców w czerwcu 2016 r. listownie.

W związku z działaniami banku Raiffeisen Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dnia 6 sierpnia 2020 r. wydał decyzję nr RBG-8/2020 dotyczącą Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu wykonującego w Polsce działalność poprzez oddział Raiffeisen Bank International AG (S.A.) Oddział w Polsce. Decyzja potwierdza, że bank naruszył przepisy poprzez stosowanie nieuczciwej praktyki rynkowej (art. 5 ust.1 i ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym) i naruszył zbiorowe interesy konsumentów (art. 24 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów).

Praktyka banku dotknęła nieograniczonej liczby konsumentów, tym samym każdy konsument mógł zostać tą zmianą poszkodowany. Urząd zobowiązał bank do poinformowania o tym swoich klientów. Jeśli otrzymałeś takie pismo, to stanowi ono niepodważalny dowód przyznania się przez Raiffeisen Bank do stosowania nieuczciwej praktyki.

 

Masz kredyt frankowy w Raiffeisen Bank? Skontaktuj się z nami!

Jeśli masz umowę CHF w Raiffeisen – skontaktuj się z LexNord – tutaj kompleksowo zajmiemy się Twoją sprawą, przygotujemy fachowy pozew frankowy i skierujemy sprawę na drogę sądową. Pamiętaj – telefon do zespołu LexNord to pierwszy krok by uwolnić się od kredytu. Zapraszam również do zapoznania się z naszą ofertą współpracy, którą znajdziecie pod tym linkiem.

 

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.